Rådmann Gro Anita Trøan uttaler at det er all grunn til å glede seg over at årsresultatet for Eigersund kommune også i 2019 er positivt.  Det gode resultatet skyldes gode skatteinntekter, lavere pensjonsutgifter og lavere finansutgifter i forhold til budsjett, samt solid innsats fra alle kommunens ansatte som har skapt overskudd på kommunens drift.

Ettersom skatteinntekter og pensjonsutgifter vil kunne variere over tid er det viktig med en bærekraftig kommunal drift.  Alle tjenester jobber aktivt med å tilpasse seg både strammere budsjettrammer og økte krav til tjenesteleveransen både på kort og lang sikt. Alle kommunens ansatte fortjener stor honnør for solid innsats og for det gode arbeidet som er utført og videreutviklet i 2019.

Overskudd og avsetning til ulike fond bidrar til at kommunens fond bygges opp, - og ikke ned slik som budsjettert. En større økonomisk buffer gjør at kommunen er mindre sårbar for uforutsette forhold. Dette gir handlingsrom til å forsterke ytterligere omstilling til en bærekraftig kommunal drift, som er både lovlig, forsvarlig og effektiv og som står seg framover i en tid med færre sysselsatte og stadig økende behov for kommunale tjenester og tilhørende bygningsmasse.

Regnskapet for 2019 oversendes nå revisjonen og etter behandling i kontrollutvalget vil årsregnskapet og årsberetning bli behandlet i formannskap og kommunestyret i mai 2020.

I årsberetningen vil det gis en bredere og mer utfyllende beskrivelse av kommunens ulike resultater innenfor økonomi og tjenester i 2019. Her vil vi også beskrive utfordrende framtidsutsikter med behov for å tilpasse og redusere tjenestetilbudet der det er mulig, for å kunne sikre et bærekraftig velferdstilbud til alle også i framtiden.

Relaterte dokumenter