Fylkesmannen bruker uttrykket "Solid kommuneplan fra Eigersund" i sin høringsuttalelse til kommuneplanen for Eigersund kommune som nå er ute på høring.

I en artikkel på Fylkesmannens nettsider 18.4.2011 har fylkesmannen følgende merknader til kommuneplanen:

"Fylkesmannen støtter i all hovudsak vurderingane til kommunen, og vil spesielt framheve at arealdelen tar godt vare på kommunen si strandsone.

Kommunen har gjennomført ei fyldig og god konsekvensutgreiing, noko som gjev eit godt avgjerdsgrunnlag for å vurdere nye byggeområde i kommunen. Fylkesmannen har berre fem motsegner til planen, og fleire av desse er av planteknisk karakter. Det er difor gode sjansar for å få til ei rask avklaring med kommunen på desse motsegnene. Motsegnene er knytte til:

1. Egersund vindpark
2. Næringsområde på Eigestad
3. Fritidsbustader i Lundarvika
4. Utvide næringsareal ved Trappefabrikken
5. Ei bustadfrådeling på Midtbrød"

Fylkesmannens høringsuttalelse kan leses i sin helhet her.

Rådmann Ketil Helgevold er særs godt fornøyd med det arbeidet som er lagt ned av kommunens plansjef og spesielt det forhold at Fylkesmannen kun har 5 innsigelser, hvorav flere kun er av planteknisk karakter. Dette vitner om et godt og grundigt forarbeid.

Kommuneplanen skal behandles i kommuneplanutvalget 23. mai 2011.