Spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg

Generelt kan det søkes om stønad på inntil 1/3 av anleggets kostnad, med det tak som til enhver tid gjelder for anleggstypen.  Idrettslag, andelslag, stiftelser og andre som ikke har kommersielle formål kan søke. Det samme kan eiere av samfunnshus med lokaliteter for idrettsformål. Søknad om tilskudd til idrettsanlegg fremmes elektronisk på nettsidene til idrettsanlegg.no.

Stønad til lokale kulturbygg

Når det gjelder lokale kulturbygg, desentralisert ordning, kan det søkes om stønad på inntil 1/3 av anleggets kostnad, med det tak som til enhver tid gjelder for anleggstypen.  Det kan søkes om tilskudd til nybygg, tilbygg, ombygging og rehabilitering.  Her kan kommuner, andelslag eller enkeltorganisasjoner søke. Søknadsskjema kan lastes ned fra internettsiden rogfk.no eller hentes på kulturkontoret.

Søknadsfrister

Søknadsfrist for begge tilskuddsordningene er 1. november.