På sikt vil vanligvis boutgiftene være lavere når man eier bolig enn når man leier. Dette skyldes blant annet at norske skatteregler gjør det gunstig å eie bolig. Siden det koster mye å kjøpe og selge en bolig øker risikoen for tap jo kortere tidsperspektiv man har når man kjøper bolig. Det anbefales derfor å legge et langsiktig perspektiv til grunn ved kjøp av bolig med startlån.

Etterspørselen for Startlån er god i kommunen, samtidig som vi har tilgang på henvendelser fra enkeltpersoner og banker. Bankene kan kundebehandling og låneforvaltning, og dette vil Eigersund kommune gjerne være en del av i et fortsatt samarbeid. Det er vårt mål å forenkle og bedre behandlingen for den enkelte kunde. For Eigersund kommune som forvalter av lån og tilskudsordningen i husbanken, vil den enkelte søker få individuell behandling.

Eigersund kommunes rutiner for startlån

  • Alle som ønsker å søke om startlån bør som hovedregel først henvende seg til sin bank med forespørsel om grunnlån/dellån til fremtidig bolig.
  • Kommunen kan gi topplån for de tilfeller kundens bank gir grunnlån. Banken skal i disse tilfeller innhente dokumentasjon og foreta kredittsjekk av alle sine kunder før søknaden sendes til kommunen.
  • Kommunen kan i enkelttilfelle i samarbeid med kundens bank kunne beslutte å tildele en større prosentdel enn kun toppfinansiering i startlån, eventuelt tilskudd.
  • Dersom banken ikke finner å kunne gi grunnlån/dellån kan det søkes Eigersund kommune om fullfinansiering av bolig via startlån og evnt. tilskudd.
  • Er kriteriene i retningslinjene for tildeling av startlån oppfylt sendes søknad om startlån sammen med dokumentasjon på grunnlån/dellån fra banken til kommunen for videre behandling. Det må da av dokumentasjonen fremkomme hvor mye grunnlån/dellån som  banken vil gi samt bekreftelse på at kredittsjekken er ok . Dersom kunden søker fullfinansiering av boligen via startlån sendes søknaden digitalt via Husbankens nettløsning.
  • Administrasjonen foretar registrering og saksbehandling av lånesøknadene og søknader om tilskudd til etablering/utbedring snarest mulig etter at søknadene kommer til rådhuset.
  • Tildeling av lån og tilskudd vil skje så snart tilsagn om lån foreligger fra Husbanken og ellers i løpet av året fortløpende når enkeltsøknadene er saksbehandlet og tildelingsutvalget kan samles til vedtaksmøte.

Avslag på søknader om startlån og tilskudd er enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser til kommunens klagenemd.

Kontakt

Spørsmål eller avklaringer i forkant samt bistand med utfylling av søknaden kan rettes til vår rådgiver ved personlig fremmøte etter avtalt eller på epost Aina.Vinningland@eigersund.kommune.no.

Relatert lenke