Besøket ble innledet med omvisning i Dalane barneverns lokaler før lunchmøte på Grand hotell sammen med de ansatte i barneverntjenesten samt politisk og administrativ ledelse fra Lund og Eigersund.

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid i barnevernetBarnevernleder, Tove Ørsland, formidlet at interkommunalt samarbeid om barneverntjenester ses som en forutsetning for å kunne møte dagens krav til det kommunale barnevernet.  Prosessen med å slå sammen tre barneverntjenester har vært krevende, men den har åpnet opp for nye muligheter.  En større barneverntjeneste reduserer sårbarheten, sikrer habilitet og gir rom for fagutvikling og kvalitetsheving. 

Trond Skjæveland, kommunalsjef helse- og omsorg, Lund kommune har fulgt hele prosessen med sammenslåing av barneverntjenestene.  Han formidlet at sammenslåingen har vært av avgjørende betydning for å kunne sikre barn og unge i Lund kommune stabil oppfølging fra barneverntjenesten.  Kommunen var en periode før sammenslåingen uten ansatte i barneverntjenesten og baserte driften på eksterne konsulenter. Skjæveland er med i den rådgivende referansegruppen for Dalane barnevern og følger barneverntjenesten tett.  Han berømmet medarbeiderne i barneverntjenesten for arbeidet de gjør og takket for godt samarbeid. 

Statsråd Solveig Horne viste til at interkommunalt samarbeid om barneverntjenester vil aktuelt for flere kommuner fremover da det også etter kommunereformen vil være mange små og mellomstore kommuner. 

Status for Dalane barnevern

Barnevernet i DalaneStatsråden ble informert om status for Dalane barnevern. Dalane barnevern har høy dekningsgrad.  Antall meldinger som mottas er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet og en større andel av meldingene undersøkes.  Antall undersøkelser gjennomført av Dalane barnevern ligger dermed langt høyere enn landsgjennomsnittet.  Prosentandelen av gjennomførte undersøkelser som resulterer i tiltak er like høy som landsgjennomsnittet.  Årsverk pr. barn m/undersøkelse eller tiltak er betydelig under landsgjennomsnittet.  Dette innebærer at de ansatte i barneverntjenesten har svært travle dager og kapasitetsmessig utfordringer.

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Dalane barneverns arbeid med undersøkelser og barns medvirkning våren 2017.  Dalane barnevern fikk bla. gode tilbakemeldinger på hvordan det legges til rette for barns medvirkning og foreldre gav også positive tilbakemeldinger på måten de var blitt møtt på.  Barneverntjenesten fikk videre positive tilbakemeldinger på kvaliteten av undersøkelsene.  Det arbeides med å lukke avviket knyttet til styring av undersøkelsesarbeidet ved å videreutvikle og kvalitetssikre rutinene for de ulike arbeidsprosessene og internkontrollen.

Dalane barnevern følger opp for tiden opp ca.70 barn plassert i fosterhjem og ca. 5 barn plassert på institusjon. Det er satt inn foreldrestyrkende tiltak i forhold til ca.145 barn og tiltak for å styrke barns utvikling overfor ca. 150 barn.  I ca. 10 familier er det inn kontroll og tilsynstiltak. Det er totalt 19, 7 stillinger knyttet til saksbehandling, sekretærfunksjon og ledelse.  Stilling til forebygging og tiltaksarbeid kommer i tillegg.

Satsningen på barn utsatt for vold og overgrep

Statsråd Horne med ledelsen i EigersundBarn utsatt for vold og overgrep har vært et satsningsområde fra regjeringens side. I tråd med nye retningslinjer har også Dalane barnevern hatt et særlig fokus på dette.  Medarbeiderne har gjennomført videreutdanning i samtaler med barn om vold og overgrep i samarbeid med RVTS, Ressurssenter for vold og traumer, og oppdaterer seg hele tiden på feltet. 

Fagkoordinator, Grethe Refsland Helleren, viste til at det har vært en stor økning i antall saker med bekymring for vold og overgrep.  Barneverntjenesten undersøker nå meldingene raskere og mer systematisk.  I halvparten av sakene gjennomfører barneverntjenesten avdekkende samtaler med barna det gjelder.  Den andre halvdelen av sakene sendes direkte til politiet for tilrettelagt avhør ved Barnehuset grunnet sakenes alvorlighetsgrad. 

Oppvekstkoordinator Koordinator, Kari Anne Bergøy, viste til en ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress; Barn i krise.  Rapporten konkluderer med at barnevernet sender for få saker over til politiet og ikke samarbeider tilstrekkelig godt med politiet utover akuttfasen.  Erfaringene lokalt er at saker sendes over til politiet når det er grunnlag for dette og at samarbeidet med politiet er godt gjennom hele prosessen. Det er etablert en god samarbeidsstruktur

Det har vært et mål å redusere behovet for midlertidige plasseringer av barn i forbindelse med avdekkende samtaler og tilrettelagte avhør.  Barn plasseres nå bare unntaksvis i slike situasjoner.  Vanligvis trygges barna ved bistand fra familie og nettverk, samt tilsyn fra barneverntjenestens side.

Barnevernsvakt

Satsningen på barn og unge utsatt for vold og overgrep har medført et økt behov for at barneverntjenesten er tilgjengelig også utover ordinær kontortid. Fagkoordinator Gunn Helen Ege, informerte kort om dagens bakvakts baserte ordning som dekker helger og helligdager. Da det er behov for barnevernvakt også på ettermiddag, kveld og natt på ukedager er ordningen under revidering.  En nyere tolkning av barnevernslovens forsvarlighetsprinsipp konkluderer med at barneverntjenesten skal være tilgjengelig 24/7 noe som har fått fortgang på denne prosessen.  Dalane barnevern er i dialog med Bjerkreim, Sandnes og Stavanger for å se på mulighetene for helt eller delvis samarbeid om barnevernsvakt.

Lokale tiltak

Statsrådbesøk til barnevernetFagkoordinator Ove Egil Dagsland informert om etablering av tiltaksteam.  Det satses på å bygge opp kompetanse på ulik forskningsbasert metodikk for foreldreveiledning. Videre vektlegges veiledning basert på generell teori innenfor feltet og erfaringsbasert kompetanse. Tiltaksteamet er fortsatt under oppbygning, kapasitets- og kvalitetsmessig. 

Dalane barnevern drifter også noe forebyggende arbeid i Eigersund kommune, herunder en oppsøkende stilling og et motorsportprosjekt. 

Statsråden ba om tilbakemelding på om Dalane barnevern fortsatt benytter MST foreldreveiledning  fra BUFetat, det statlige barnevernet, samt hvilke erfaringer vi har med resultater.  Kari Anne Bergøy formidlet at det fortsatt anvendes og at det lokale MST teamet har supplert atferdsregulerende veiledning med kompetanse om traumebevisst omsorg noe som har slått positivt ut.

Samarbeid med helse- og omsorg samt BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk)

Utfordringene knytter seg til at atskilte hjelpetjenester som arbeider etter ulikt lovverk og forholder seg til ulike refusjonsordninger skal gi et koordinert tilbud til barn med sammensatte vansker.  Dette kompliseres ytterligere ved at både 1. og 2. linjetjenesten er involvert både på barneverns- og psykiatriens side fordi det i forhold til flere er behov for et døgnbasert bo- og behandlingstilbud.

Statsråd Solveig Horne spurte om dette har bedret seg ette initiativet fra departementet i 2015.  Barnevernleder bekreftet at dette har slått positivt ut, da særlig ved at dialogen mellom tjenestene og de ulike nivåene har blitt styrket.  Det knytter seg spenning til de nye institusjonene som statsråden har fått opprettet som både skal tilby døgnbasert bo- og behandlingstilbud for unge med behov for tiltak etter både lov om barnevern og psykisk helse. 

Statsråden formidlet at hun er svært opptatt av å sikre barnevernets barn god oppfølging fra psykiatrien både poliklinisk og døgnbasert. Hun trakk spesielt frem viktigheten av at psykiatrien følger opp barna der de er, gjerne i beredskapshjemmet og på institusjonen.

Samarbeid med familievernkontoret

Etter besøket hos barneverntjenesten stod besøk hos familievernkontoret på agendaen.  Statsråd Horne ønsket å høre mer om erfaringene de har med oppfølging av foreldre som har mistet omsorgen for barn.  Fra barneverntjenestens side ble det vist til gode erfaringer da tilbudet nå er oppe og går for fullt. 

Barneverntjenesten har frem til nå veiledet foreldre som har utsatt barn for vold, men utvider nå samarbeidet med familievernkontoret på dette området da de har fått midler til å arbeide med dette.  Familievernkontoret i Dalane er helt i startfasen med dette og har signalisert at vi kan henvise de første familiene. 

Solveig Horne informerte om at det nå etableres et kompetansemiljø på høykonfliktsaker som vedvarer over tid, ved et familievernkontor.  Denne kompetansen vil på sikt overføres også øvrige familievernkontor slik at de kan styrke sitt arbeid på dette feltet.  Pr. i dag er barneverntjenesten som primært veileder i disse sakene i Dalane. 

Innlegg fra statsråd Solveig Horne

Horne oppsummerte regjeringens politikk på barnevernsfronten og gjennomgikk Barne- og likestillingsdepartementets hovedfokus.  Hun viste særlig til barnevernsreformen som ble vedtatt dagen før besøket samt den nye barnevernloven som er under utarbeidelse. Statsråden understreket statsråden viktigheten av barnas familie og nettverk og kravet om å utrede mulighetene for nettverksplassering når barn må flytte ut av hjemmet.

Avslutning ved rådmann Gro Anita Trøan

Rådmann Gro Anita Trøan avsluttet med å invitere statsråden tilbake i forbindelse med barnekonferanse i Egersund neste år.