KS har en målsetning om at kommunene som arbeidsgiver skal ha læreplasser tilsvarende 1 % av kommunens innbyggere – KS Rogaland har en målsetning om 2 %. For Eigersund kommune som arbeidsgiver utgjør dette 30 læreplasser.

I 2015 var det færre søkere til læreplasser enn det som var avsatt – og vi har i år 9 2. lærlinger.

I 2016 har Eigersund kommune inngått 14 lærekontrakter, og har nå lyst ut den siste læreplassen som feierlærling. Dersom vi får søkere til denne læreplassen vil vi få dekket kvoten for 1 års lærlinger. I forhold til driften er det viktig at en har en jevn fordeling mellom 1 og 2 års læringer.

I Eigersund kommune får våre læringer opplæring og oppfølging innenfor det fagområdet de skal ta fagbrev i. Lærlingen har en instruktør på hver arbeidsplass som har veiledningsansvaret for den faglige opplæringen for læringen. Det er også opprettet en fagkoordinator for hvert av fagområdene. Tidligere lærlinger har blitt både Norgesmestere og Europamestre innen helsefag – dette er noe vi er utrolig stolte over! Eigersund kommune tar ansvar for å gi ungdommer en læreplass, og lærlingene vil være viktig for den fremtidige rekrutteringen til viktige yrker i fremtiden.

I 2016 har 13 lærlinger tatt fagbrev i helsearbeiderfaget og barn- og ungdomsarbeiderfaget. Dette markeres med våre nye fagarbeidere på torsdag.