En har i vedtatt planprogram for revideringen pekt på noen områder som en vurderer vil kunne være sentrale for Eigersund kommune.

Noen sentrale tema som vil kunne arbeides videre med

Kommunen som samfunn:

 • Befolkningsutvikling
 • Næringsutvikling/arbeidsplasser
 • By- og sentrumsutvikling
 • Bolig, bolyst og oppvekstmiljø
 • Samferdsel og infrastruktur
 • Miljø- og klimautfordringer

Kommunen som organisasjon:

 • Administrasjon og styring
 • Kommunen som arbeidsgiver
 • Oppvekst, barnehage og grunnskole
 • Helse, omsorg og folkehelse
 • Areal for offentlige og allmennyttig virksomhet
 • Kommunens økonomiske situasjon
 • Omdømme og markedsføring

Planprosessen – skjematisk oppsett

Forslag til samfunnsdel skal behandles i Kommuneplanutvalget i juni og det er lagt opp til en relativt stram fremdrift for å kunne nå dette.  I tillegg vil det gjennomføres møter/temamøter med ulike aktører for å få innspill før planen fremmes til politisk behandling.

kommuneplanens-samfunnsdel-status.png
Klikk for å gjøre bildedt større

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.