Revidering av kommuneplanen

Eigersund kommune er i ferd med år revidere kommuneplanen og i den forbindelse skal det gjennomføres en stedsanalyse og mulighetsstudie for Helleland. Dette er en oppfølging av cafedialogene en hadde i fjor. Planområdet er om lag 4,3 km2 og dekker de sentrale delene av Helleland

Hovedmålet med analysen og studiet

Hovedmålet med stedsanalysen og mulighetsstudiet er å bidra til at vi gjør valg i kommuneplanen som gjør at Helleland er et område hvor det er attraktivt å bo, arbeide, gå på skole, drive næringsvirksomhet i. Videre skal det være attraktivt å oppholde seg her, samt å passere gjennom til fots, på sykkel eller i bil. En ønsker en framtidsrettet transportløsning.

Stedets historie, nåtid og fremtid

Stedsanalysen skal være en systematisering av kunnskap for å forstå stedets historie, situasjon, forutsetninger og framtidsmuligheter. Denne skal danne grunnlag for en god forståelse for områdets identitet, fysiske miljø og særegenheter.

Mulighetsstudien skal vise forslag til hovedgrep som kan tas i aktuelt område og som viser at området kan bli en framtidsrettet og attraktiv del av kommunen, samtidig som viktige samferdselsutfordringer ivaretas for alle trafikantgrupper. Grepene skal være robuste, fleksible og ta opp i seg endringspotensialet både på areal- og samferdselssiden.

Hvordan sikre Helleland en god fremtid? 

Helleland har vokst til flere mindre steder langs veien.  E39 skal få ny trase utenom Helleland. Dette kan bety mindre gjennomgangstrafikk, færre biler og mindre støy. 

Hvordan kan vi bruke dette til noe positivt? Hvordan skape en god plass der du vet du har kommet frem, og hvor er Hellellands hjerte?   

Hva er det behov for av nye bygg, plasser, aktiviteter og tilbud?  Hvilke muligheter ligger for nye næringer og utvikling av det vi allerede har?  Hvordan er det å bli gammel i Helleland?  Hvordan er det å være ung? Hvilke tilbud har du dersom livssituasjonen din endrer seg, og vilke kvaliteter er det viktig å ta vare på?  - Hva er drømmen for Helleland?

Forberedelser før planleggingen

Sammen med Multiconsult og Link Arkitektur skal kommunen gjennomføre en grundig prosess med workshops, spørreskjema til ungdommen i samarbeid med skolene, befaringer og så videre. Det er også satt ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Arbeidet vil foregå utover våren og vi forventer at arbeidet skal være avsluttet i løpet av juni 2018.

Kom med innspill

Alle som ønsker å komme med innspill er hjertelig velkommen til å benytte seg av kommunens sin hjemmeside der den enkelte har mulighet for å komme med direkte innspill til hva de mener bør skje i området.