Som en konsekvens av smittesporing, er et større antall nærkontakter nå i smittekarantene. Husstanden til de som er i smittekarantene går i ventekarantene i påvente av svar på test på nærkontaktene som vil bli testet mandag 14. juni.

En ansatt på Husabø skole har blitt satt i smittekarantene (nærkontakt). Dette fører til at 3. trinn, og 15 elever på 2. trinn, og noen ansatte blir satt i ventekarantene. Melding til de som det gjelder er sendt ut. Skolen er fortsatt på grønt nivå. Nivå vurderes fortløpende.

Smittesporingen har også fått konsekvenser for en bolig i helse- og omsorg, men på grunn av vaksinasjon har dette foreløpig kun gitt små konsekvenser.

Det som er foreløpig er urovekkende, er at vi ikke vet hvor smitten kommer fra. Det jobbes fortsatt intensivt med smittesporing. Vi har pr. publiseringstidspunkt ikke prioritert å skaffe oversikt over hvor mange, totaltanntall, som er i smittekarantene og ventekarantene.  


 

Vi minner om at uansett hvor flinke vi er til å overholde smitteverntiltak, kan vi alle bli utsatt for smitte eller bli nærkontakt. Dette er noe som kan skje for oss alle, på lik linje med forkjølelse eller influensa. Vi oppfordrer derfor alle til å være beviste på hvordan de snakker om dette slik at alle bidrar til at det oppleves som greit å teste seg, bli smittet og opplyse om egne nærkontakter om det skulle være nødvendig.

Se oversikt over alle nasjonale regler og anbefalinger på nettsidene til HelseNorge.no 

Se vår artikkel om Karantene og isolering der du finner råd til alle i befolkningen om karantene og isolering. Informasjonen finnes på norsk, engelsk, somali, polsk, og arabisk. Her ser du hva de ulike karantenetypene innebærer:

Smittekarantene

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene i 10 døgn fra det tidspunktet kontakten med en smittet skjedde. Personer i smittekarantene bør teste seg. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg.

Smittekarantenen kan kortes ned dersom du får negativt svar på koronatest (PCR-test) som er tatt tidligst syv døgn etter du hadde kontakt med en smittet person.. Karanteneplikten gjelder inntil du kan dokumentere negativt prøvesvar på testen.

Ventekarantene

Du skal i ventekarantene hvis du deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene. 

Reisekarantene

Alle som ankommer Norge fra som hovedregel i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene.

Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer.

Er du vaksinert?

Det har kommet egne karantenebestemmelser for smitte- og ventekarantene. Se vår artikkel Karantene for vaksinerte

Totalt antall registrerte i Eigersund kommune i hele perioden

Det er dermed registrert totalt 135 covid-19 tilfeller i Eigersund kommune. 
Det er registrert 64 smittetilfeller i 2021: 22 i januar, 1 i februar, 0 i mars, 24 i april, 12 i mai, 5 i juni.

Merk at det tidvis kan være forskjell mellom på antall tilfeller som vi oppgir og det som oppgis på nettsidene til FHI - og dermed i ulike medier mm. Dette kan være på grunn av forsinkelser i meldingssystemet for smittevern (MSIS) eller på grunn av at dette kan være tilfeller der personen formelt er bosatt i Eigersund kommune, men ikke oppholder seg i kommunen. Endringer kan også være på grunn av at FHI korrigerer registrer­ingene (f.eks. den smittedes bosteds­kommune), uten at vi får vite hvilken dato rettelsen gjelder. FHI ønsker ikke å gi ut tilbake­virkende oppdatering på kommune­nivå mer enn en gang per måned.

Generelt om situasjonen i Eigersund kommune

Vi ønsker fortsatt å være tydelig at det totale antallet tilfeller av covid-19 i Eigersund kommune i realiteten sier relativt lite om lokal smittespredning frem til nå. Det forhold at Eigersund kommune i ulike sammenhenger tidligere har blitt definert som "en rød kommune" og "Den kommunen i Rogaland som er hardest rammet" gir i svært liten grad uttrykk for hva som er og har vært den reelle smittesituasjonen i kommunen. Det er derimot et uttrykk for at det er et screeningssystem og en oppfølging som fungerer. Hovedtyngden av de registrerte tilfellene i kommunen, er i all hovedsak er knyttet til arbeidstakere som kommer fra "røde land". Merk at det aldri har ført til noen lokale smittespredning.

Informasjon for befolkningen

Det viktigste vi alle fortsatt kan gjøre, er

  • å holde avstand
  • vaske hender ofte og grundig, eller bruke håndsprit
  • hoste i albuen
  • holde deg hjemme om du er syk
  • reduser sosial kontakt/antall nærkontakter

Og ikke minst, test deg dersom du har symptomer. 

På nettsidene til Folkehelseinstituttet kan leser mer om Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)