Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3.2, 6b

Beskrivelse av tjenesten

Støttekontakt skal bidra til at du får mulighet til å leve og bo selvstendig og kunne delta på aktiviteter. Støttekontakttimer gis fortrinnsvis som et gruppetilbud, men gis i enkelte tilfeller individuelt. Barn og unge er en prioritert gruppe.

Vurderingsmomenter

Tjenesten skal bidra til at du kan bo lengst mulig i eget hjem.

Om du får tildelt støttekontakt beror på en helhetsvurdering der blant annet følgende momenter inngår:

  1. om du har kognitiv svikt, og hvor alvorlig den kognitive svikten er,
  2. om alternativer til støttekontakt er prøvd ut eller vurdert og ikke funnet hensiktsmessig eller forsvarlig; eksempelvis: lavterskeltilbud, aktuelle tilrettelagte tilbud/kommunale fritidstilbud/dagsenter, tilrettelegging av hjemmet eller omgivelsene, hjelpemidler, tekniske løsninger og velferdsteknologi, frivillig bistand fra nærstående, Frivilligsentralen, samt hverdagsrehabiliteringstiltak,
  3.  alder på søker og foresattes ansvar for å følge opp barn på fritiden så lenge det er naturlig,
  4. omsorgsbelastningen.

Behovet for støttekontakt vurderes kontinuerlig. Du blir gjennom samtale også tatt med på råd dersom det er aktuelt å endre allerede tildelt tjenesten.

Forventninger/krav til den som mottar tjenesten

Du/foresatte må ha konkrete formål med tiltaket. Hvilken aktivitet(er) timene skal brukes til, samt at målet er å selvstendiggjøre deg i aktiviteten der dette er mulig.

Du må ha vært i kontakt med kulturskolen/kontoret når de setter i gang grupper og tilbud for barn/unge med ulike funksjonshemninger for å se om de har et tilbud som kan være relevant istedenfor støttekontakt.

Du må ha behov for personbistand for å kunne delta på kultur og fritidsaktiviteter, nettverksbygging og opplevelse av egenaktivitet.

Egenbetaling

Kommunen tar ikke betalt for denne tjenesten.