Ordningen gjelder høyskole- og universitetsstudenter (også ferievikarer) med et ansettelsesforhold innenfor helse og omsorg, skole, SFO eller barnehage.

Bestemmelsen gjelder også for andre studenter der utdanningen vurderes som relevant for stillingen.

Avlønningen er basert på sentralt fastsatt grunnlønn som fagarbeider, og gjelder fra og med fullførte 60 studiepoeng. Lønnen stiger ved fullførte 60, 120 og 150 studiepoeng inntil fagarbeiderlønn med 8 års ansiennitet. Ordningen opphører ved fullført utdanning.

Det er viktig at studenter som jobber i Eigersund kommune sender dokumentasjon for hvert fullført semester der det framgår hvilken utdanningsinstitusjon, studentens navn, samt fullførte studiepoeng.
Dokumentasjon sendes til post@eigersund.kommune.no.

Virkningstidspunktet for lønnsendring skjer fra den første i neste måned etter at dokumentasjon er oversendt til Eigersund kommune, men for ferievikarer med tilbakevirkende kraft tidligst fra 1. juni.

Retningslinjene kan leses i sin helhet her.