Det er ulike problemstillinger som det nå jobbes med for å få avklart. Innledningsvis er det viktig å få presisert at arbeidet med flomsikring går i henhold til planen bortsett fra arbeidet med Tyskerbroen som er satt på vent.

Plassering og høyde for "Smoltmuren"

Det har vært stilt spørsmål ved sikringsmuren utenfor Svanedalsgården ("Smoltmuren"). Dette er det største enkelte flomsikringsprosjektet som derfor har hatt høy prioritet og kommunen er godt fornøyd med at Svanedalsgården nå er sikret mot 200 års flom. All den den tid det har vært stilt spørsmål ved plassering og høyde av denne muren, har kommunen nå hatt en foreløpig gjennomgang av bygging av muren.

Den foreløpige gjennomgangen viser at den er utført etter godkjent tillatelse, plassering og tegninger etter revidert byggetillatelse. Utforming og høyde på muren er basert på faglige anbefalinger. Elven er nå bredere på det mest kritiske punktet, noe som gir bedre vannføring. Foreløpige beregninger, basert på en hydrologisk model, viser at vannstanden i en flomsituasjon vil være lavere fra Nyeveien 13 og nedover. Endelig hydrologisk rapport vil bli gjennomgått i et åpent folkemøte, antagelig i begynnelsen av januar.

Feil i klagebehandling av byggesøknaden for tyskerbrua.

Kommunen har bedt om at Fylkesmannen setter klagebehandlingen av byggesøknaden for Tyskerbroen i bero inntil kommunen har behandlet klagen på ny.

Internt i kommunen har det skjedd feil og dette er årsaken til at det nå blir ny klagebehandling. Klagen vil bli behandlet på møte i planteknisk utvalg i desember 2016. Sammen med klagen på vedtak om oppføring av ny bro, vil det også bli behandlet klage på vedtak om endring av tillatelse for murer og landkar til bro.

Uklarhet om høyde

DSC_0476.jpgI den godkjente byggesøknad er det angitt en høyde på ny bro som er 1,4 m over gammel bro og det er dette som det er søkt om og som er kommunens utgangspunkt. I søknadsprosessen ble det vedlagt en produksjonstegning for Tyskerbroen. Denne skulle kun brukes for å illustrere utseende til broen, og et sted på tegningen står det angitt en høyde på 3,7m, noe som beklageligvis har skapt usikkerhet. Spørsmålet om høyde er et av flere momenter som vil bli behandlet i klagesaken.

Kommunen jobber videre med uavklarte forhold i dialog med berørte parter.