Kommunalsjef for personal Kristin Bø Haugeland sier at det totale sykefraværstallet i 2013 ble på 6.3 % - noe som ligger tett opp mot kommunens målsetning om et sykefravær på maksimum 6 %.

I 2014 ønsker vi å sette fokus på korttidsfraværet. Noe korttidsfravær vil det alltid være. En vil foreta en gjennomgang av aktuelle tiltak for å forebygge sykefravær, samt ha fortsatt fokus på leders oppfølging av sykemeldte arbeidstakere.

Hvert år arrangeres det IA-dager (IA- inkluderende arbeidsliv) for kommunens ledere, tillitsvalgt og verneombud. I år vil tema være praktisk gjennomføring/ oppfølging av sykefravær, samt videre oppfølging av ansatte som er sykemeldt ut over sykepengerettigheter.