Etter Nasjonal transportplan 2010-2019 fikk fylkene i oppdrag å satse spesielt på å utvikle minst en sykkelby i perioden 2010-2013. Statens vegvesen fikk et ekstra ansvar for å ta initiativ til forpliktende ansvar med fylkeskommuner og kommuner om en mer konsentrert innsats for mer sykling i byene. I den forbindelse ble Egersund en sykkelby, med virkning fra april 2013. Fireårsperioden hadde som mål å fremme sykkel som et attraktivt, trygt og effektivt alternativ til personbil og øke sykkelbruken på kort sikt.

Som en del av den nasjonale satsingen på sykkel i Nasjonal transportplan 2018-2029, inngås det nå en ny avtale om videre samarbeid i Sykkelbyen Egersund.

Grunnlaget for videreføring av avtalen er:

  • fortsatt stort potensiale i å øke sykkelbruken
  • fortsatt stort behov for planlegging og utbygging av sykkelvennlig infrastruktur

Prosjektet er organisert med en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. Styringsgruppen ledes av varaordfører i Eigersund, og består i tillegg av fylkesordfører, avdelingsdirektør Vegavdeling Rogaland (Statens vegvesen) og kommunalsjef Helse og omsorg i Eigersund kommune. Arbeidsgruppen består av representanter fra de tre partene, og har bred faglig sammensetning.

I Handlingsplan for fylkesvegnettet Rogaland 2018-2021 (2023) er Sykkelbyen Egersund tildelt en årlig sum på 22 millioner kroner. Det tilsvarer 88 millioner kroner i løpet av de fire årene den nye avtalen nå strekker seg over. Midlene fra fylkeskommunen innebærer store muligheter for styrket planlegging og utbygging av infrastrukturen for syklister i Egersund.