Plan for sammenhengende sykkelnett for Eigersund kommune har status som temaplan og er således ikke juridisk bindende, men er retningsgivende for kommunens arbeid og prioriteringer. Temaplanen er forankret i kommuneplanens arealdel og skal danne grunnlag for innspill til budsjett og økonomiplan.

En viktig målsetning med å etablere ”Sykkelbyen Egersund” er å overføre en andel av biltrafikken til sykkel. Bilister kjører i rushtrafikken, til de tider da vegnettet er mest belastet. Blant denne gruppen finner en også de viktigste potensialet for økt sykling. Bilistene er potensielle ”transportsyklister” til/fra arbeid. For å kunne nå dem, må en kunne gi et tilbud som kan konkurrere med bilreise hva gjelder tid, sikkerhet og komfort. Hensikten med sykkelbysatsinga er også å få folk til å velge miljøvennlig transport og legge til rette for bedre helse.

Relaterte dokumenter

Høringsutkast - Temaplan Hovedsykkelveinett.pdf