Kommuneplanutvalget har i møte den 11.06.2014, sak 004/14, vedtatt at Eigersund kommune skal starte opp arbeidet med en tematisk revidering av næringsareal i kommuneplanens arealdel, og at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn:

  1. I henhold til plan- og bygningslovens §11-12 varsles oppstart av tematisk revidering av næringsareal i kommuneplanens arealdel for perioden 2015-2027.
  2. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn i seks uker.

I planprogrammet beskrives målene for planen, planprosessen, mulighetene for medvirkning og utredningene som skal gjøres som en del av arbeidet. Hovedfokuset vil være å sikre at en har tilstrekkelig og varierte næringsareal for planperioden. Dette gjør at en både må ivareta hensynet både til eksisterende næringsliv, men også sikre areal for nyetableringer. En må sikre at det er tilgjengelige næringsareal i alle deler av kommunen for å bidra til å opprettholde bosettingen i alle deler av kommunen.

Eigersund kommune ønsker med dette å invitere alle innbyggerne i Eigersund kommune, et mangfold av offentlige instanser, organisasjoner, lag og foreninger, næringsliv og andre til å komme med innspill og synspunkter på forslaget til planprogram.

Forslag til planprogram for tematisk revidering av næringsareal i kommuneplanens arealdel er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund. Sakens dokumenter er også lagt ut på kommunens hjemmeside www.eigersund.kommune.no under Kommuneplan.

Frist for å komme med innspill og merknader er satt til: 22. august 2014

Innspill og merknader merkes sendes til kommuneplan@eigersund.kommune.no eller til Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund. Innspill kan også leveres via kommunens hjemmeside i tilknytning til varsel om oppstart/høring av planprogrammet.

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte lenker

Innspill

Innspill kan leveres elektronisk ved hjelp av skjemaet under