Tildeling av tilgjengelighetsprisen 2011

Universell utforming er blitt et nasjonalt satsingsområde. Det ambisiøse hovedmålet er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Denne overordnede nasjonale satsingen får naturlig nok store konsekvenser på både regionalt og lokalt nivå.

Også i Eigersund kommune vil satsingen på universell utforming bli et viktig satsingsområde i mange år fremover. Høsten 2010 ble Eigersund kommune godkjent som en av 6 pilotkommuner for universell utforming i Rogaland. Pilotkommunestatusen gir blant annet kommunen tilgang til hjelp og veiledning fra Rogaland fylkeskommune og fra tidligere pilotkommuner som Time og Klepp. I tillegg arrangeres egne pilotkommunesamlinger der også sentrale statlige aktører deltar. Pilotkommunene vil også motta ekstra statlige tilskudd i forbindelse med dette prosjektet.

Tilgjengelighetsprisen for 2010 gikk til Pinsemenigheten Evangeliehuset.

Bakgrunn

Tilgjengelighetsprisen 2010Det lokale arbeidet med universell utforming lokalt vil kreve en mangeårig, tverrfaglig og tverretatlig satsing i en godt koordinert form for å lykkes. Mange bra ting har skjedd lokalt hva angår universell utforming. Men en serie små og store utfordringer står og venter både for Eigersund kommune og mange andre aktører. I den forbindelse er publisitet og generell oppmerksomhet rundt universell utforming spesielt viktig. Ikke minst er positiv oppmerksomhet viktig. Og det er en av grunnene til at Eigersund kommune nå har opprettet en slik tilgjengelighetspris. Det må i den forbindelse understrekes at selv om satsing på universell utforming har som utgangspunkt å bedre forholdene for personer med funksjonsnedsettelse, så viser erfaringene innen arbeidet med universell utforming at denne type tiltak gir positive effekter for alle innbyggerne. Ikke minst for eldre personer og for barn.

Eigersund kommunes tilgjengelighetspris skal tildeles den enkeitperson, organisasjon, bedrift, kommunal eller annen offentlig etat som har gjort en verdifull innsats for å bedre tilgjengeligheten i lokalmiljøet for personer med ulike typer funksjonsnedsettelser. Samtidig er det ønskelig at denne prisen blir en stimulans for det løpende arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune på bred basis. For eksempel forbedret tilgjengelighet i forhold til boliger, bygninger, utesteder, kultur, friluftsliv, idrettanlegg, informasjon, nærpersoner med mer.