Det vises til økonomirapporten og de økonomiske utfordringene som Eigersund kommune står overfor. På bakgrunn av dette må kommunen for inneværende år redusere kostnader med totalt kr 37,1 mill. Denne tilleggsinformasjonen søker å gi svar på hvordan en innsparing i denne størrelsesorden kan skje. Den siste perioden har vært hektisk – og det har vært jobbet hardt og intensivt med å få endene til å møtes. Tallene som presenteres er kvalitetssikret i så stor grad som det har latt seg gjøre innenfor de tidsfrister som er gitt.

Eigersund kommune er en organisasjon som tradisjonelt sett har hatt få administrative ressurser sett i forhold til sammenlignbare kommuner – og også sett i forhold til nivået på landsbasis. Ressursene våre har dermed i større grad vært satt inn overfor kommunens tjenesteproduserende enheter. Dette er i tråd med en ambisjon om lav grad av byråkrati - og høy grad av direkte tjenester til våre innbyggere. Det kan nå se ut til at ressurser knyttet opp mot administrasjon – og da særlig kontrollfunksjoner og bemanning til å forsterke fokuset på kvalitet og utvikling må styrkes. Slik det er nå kan det se ut som om det er en ubalanse i forholdet mellom administrative ressurser og tjenesteproduksjon. Dette har etter rådmannens vurdering en negativ effekt på begge fronter. Dette vil ikke være tema nå – men rådmannen  vil likevel varsle at dette er noe som vil bli presentert i budsjett og økonomiplan for 2015-2018.

Les dokumentet her og vedleggene her.

Ordføreren har også varslet at det kan bli aktuelt med et ekstraordinært formannskapsmøte mandag 16. juni 2014, kl. 1100. Dette er samme dag som kommunestyret har sitt møte.