Da fylkesmannen i Rogaland kun hadde anledning til å tildele midler til 1,5 faste stillinger i år ønsket de ikke å motta nye søknader. Søknadene kommunene hadde oversendt i 2014 ble dermed lagt til grunn ved tildeling.

Forutsetning for tildelingen er at stillingen skal komme i tillegg til budsjetterte stillinger i 2014, herunder de 4,5 stillingene Dalane barnevern allerede mottar øremerket tilskudd til, samt planlagte nyopprettede stillinger i 2015.  Tildelingen vil dermed føre til en reell kapasitetsøkning i barneverntjenesten.