Herunder ligger definisjonen av små og store barn, søskenmoderasjon og bla. hva som skal defineres som foreldrebetaling. Kort sagt betyr dette endringer i beregning av tilskuddet og vil ha konsekvenser for enkelt barnehager og for Eigersund kommune rent økonomisk. Vi holder nå på med nye beregninger knyttet opp mot barnehagetilskudd for både 2011 og 2012 – etter revidert forskrift. Hva dette vil ha å si for endelig økonomisk resultat er ikke klarlagt enda.

Beregningene vil få konsekvenser for både 2011 og 2012. Slik vi videre ser det er det gitte forhold vi må ta opp med Fylkesmann i Rogaland – for å få avklart. Det er beklagelig at en revidert forskrift kommer så sent på året og midt i en budsjettprosess. Slike forhold burde vært avklart på et langt tidligere tidspunkt.

Skatteinngang 2011

I dag har vi fått informasjon fra Skattedirektoratet knyttet opp mot foreløpige fordelingsoppgjør/-tall for skatteoppgjøret i 2010. Eigersund kommune får en nedgang på 0,5% i hvor mye vi skal få av skatten for 2010 (inntektsføres i 2011). Kort fortalt betyr dette, at ny beregning fra Skattedirektoratet, sier at Eigersund kommune har fått en for stor andel av den skatt som er innbetalt/innfordret i 2011. Det som skjer videre er at vi får et trekk i skatteoppgjøret, for november, for å korrigere dette forhold. Reduksjonen er beregnet av oss til å ugjøre 5 millioner kroner i 2011. Fordelingstallene gir ulike utslag blant kommunene – dvs. noen får økt fordelingstall (noe vi fikk i 2010), mens andre får reduksjoner. Fordelingstallene fordeler skatteinntekter iht. bostedskommune. Samlet utslag for kommunene er ikke kjent i skrivende stund.

En viser til at beregningene baserer seg på prognoser som blir beregnet på ny basert på den årlige ligningen for alle innbyggerne. Ligning for 2010 er nå sluttført og basert på det kommer nye fordelingstall for den enkelte kommune. Dette er noe som skjer hvert år. Det vi mener er videre at inn/utflytting av utenlandsk arbeidskraft gir Eigersund kommune større svingninger enn andre sammenlignbare kommuner.

Konsekvensene av dette er at vi for 2011 kan nå budsjettert skatteinngang på 315,2 millioner kroner, men i forbindelse med rådmannens budsjettforslag for 2012 la vi til grunn at skatteinngangen kunne bli justert opp til 318,4 millioner kroner (iht. signaler i statsbudsjettet og faktisk skatteinngang). Skatteinngangen for 2012 baserer seg på skatteinngangen for 2011 som ”grunnlag”. Foreløpige beregninger viser da at skatteinngangen for 2012 kan bli 3,5 millioner kroner lavere enn det som er anslått i rådmannens budsjettforslag. Noe av redusert skatteinngang for Eigersund kommune vil bli kompensert via løpende inntektsutjevning (under forutsetning av økt skatteinngang for resten av landet). Hvis vi ser på skatt og rammetilskudd for 2012 viser foreløpig beregning at dette er anslått til å bli 1,3 millioner kroner lavere enn det som er anslått i rådmannens budsjettforslag.

Basert på dette er det viktig at skatteanslaget for 2012 ikke blir økt ytterligere (men snarere satt ned).

Viser her til 4,5 millioner kroner i skatteinngangen for 2011 er knyttet opp mot endelig fordelingsoppgjør for 2009.

Så snart vi vet mer om disse to forhold - vil vi komme tilbake med mer informasjon om dette – herunder økonomisk betydning.