Eigersund kommune har gode rutiner innen kommunal beredskap og har også ved flere anledninger fått prøvd disse ruteine gjennom ulike hendelser.

Fung. rådmann kommunalsjef Kristin Bø Haugland har hatt daglig hatt møter med sentral personer innen kommunens beredskap og politisk ledelse etter at politiet ba om økt årvåkenhet.

Det er rutinemessig foretatt en gjennomgang av planverk, samt tatt en gjennomgang og oppsjekk av ulike rutiner. Kommunen har også rapport status til Fylkesmannen i Rogaland, på lik linje med andre kommuner. Dette gir kommunen en grei anledning til å "trimme" systemet og sjekke om rutinene fungerer som forutsatt.

Kommunens utgangspunkt er at i den grad vi skulle kunne bli berørt av noen aksjon, vil det mest sannsynlige scenarioet være at det vil være ved at personer fra Eigersund blir berørt. 

Kontaktperson for eventuelle spørsmål er beredskapsleder Svein Oskar Wikestrand, mobil 489 94 478.

Eigersund havn har også økt beredskapsnivået i tråd med direktiv fra Kystverket. Kontaktperson er døgnbemannet havnevakt på telefon 51 46 32 80.

Hvilke tiltak som er aktuelle vil kunne variere, men typisk vil økt sikringsnivå innebære strengere adgangskontroll til havneanlegget, dvs strengere kontroll av både last og personer som skal inn i anlegget. For eksempel kan det bety hyppigere gjennomsøking av personer og gods, strengere identitetskontroll osv. Likeledes kan et typisk tiltak være økt overvåkning på havneanlegget.

Videre får en heving av nivå for havneanlegg også en konsekvens for skip som ligger ved eller skal inn til havneanlegget. Dersom sikringsnivået heves i et havneanlegg, må sikringsnivået heves tilsvarende på skip som skal anløpe havneanlegget. (Kilde: www.kystverket.no)

Kriseinfo.no som er en nettportal med informasjon til befolkningen i kriser finner du informasjon fra myndigheten i forbindelse med den økte beredskapen i Norge. Informasjonen som ligger her er fra de ansvarlige myndigheter i en krise eller uønsket hendelse. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som drifter nettportalen.

Here you can find information in English.