Rapporten vil danne grunnlag for videre saksbehandling og søknad fra Jernbaneverket. Det vil si at rapporten ikke vil bli behandlet som egen sak av kommunen, men som en del av grunnlaget for en søknad om tiltak.

Kommunen har i dag mottatt tiltaksplanen for flomsikring av Launessundet og Jernbaneverket skriver i sitt oversendelseskriv følgende:

"Jernbaneverket viser til det politiske vedtak i planteknisk utvalg i Eigersund kommune 5.4.2016 og de påfølgende møter og øvrig korrespondanse i saken. Den 26.8 hadde koordineringsgruppen et siste møte i Tønsberg hvor rapporten ble gjennomgått og gruppen kom til enighet om en anbefaling til tiltaksplanen. Herved oversendes «Tiltaksplan for flomsikring av Launessundet» for behandling i Eigersund kommune.

Koordineringsgruppens anbefaling til tiltaksplan

Ved årsskiftet 2015/2016 forårsaket stormen Synne omfattende skader på jernbanens brukonstruksjon over Launes sundet utenfor Egersund. Jernbanefyllingene ble et problem da vannstanden økte som følge av økt vannføring under stormen Synne. Brukonstruksjonens fyllinger fungerte nærmest som en demning og forårsaket at deler av veinettet inn til Egersund samt en rekke hytter på Kjeøya ble satt under vann.

Det var derfor uttrykt et politisk ønske om å finne en løsning som både løser jernbanens behov for trygg fremføring av tog samtidig som man søker en løsning på fyllingenes oppdemmende virkning.

Med bakgrunn i politisk vedtak ble det nedsatt en koordineringsgruppe som arbeidet etter følgende mandat;

«(…) skal sikre og enes om en tiltaksplan for flomsikring av Launessundet samtidig som jernbanens behov for trygg fremføring av tog ivaretas. Tiltaksplanen skal inneholde prioritering av tiltak og kostnadsoverslag. Styringsgruppen skal påse at de nødvendige hydrologiske og grunntekniske forhold kartlegges i arbeidet med tiltaksplanen. Tiltaksplanen skal ferdigstilles (…) slik at tiltakene (…) kan være gjennomført i løpet av 2017.»

Det ble opprettet et prosjekt i Jernbaneverket hvor det ble innhentet ekstern konsulentbistand for å søke løsninger som kan legges til grunn i en tiltaksplan. Det ble diskutert flere mulige løsninger for å løse de utfordringer vanngjennomstrømmingsproblematikken ved Launes førte med seg og den tilstand jernbanens infrastruktur var i etter flommen. Imidlertid viste det seg raskt at en lengre brukonstruksjon med nye brukar ville gi det beste resultat for å øke vanngjennomstrømming. Den nye brukonstruksjonen er 54 meter opp mot dagens brukonstruksjon på 10 meter. Dagens brukonstruksjon er lagt på fylling mens det planlagte tiltaket fundamenteres på stålrørspæler til fjell. Dette innebærer at ca. 40 meter med fylling graves bort. En ytterligere forbedring er at den planlagte konstruksjonen øker klaringen mellom vannspeilet og underkant av bru med ca. 20 cm.

 Jernbaneverket har i arbeidet med å åpne opp sundet foreslått en omfattende løsning som vesentlig bedrer vanngjennomstrømmingen. Tiltakene Jernbaneverket foreslår er valgt ut i fra et større samfunns- og beredskapshensyn samtidig som man sikrer Jernbaneverket hovedoppgave - trygg fremføring av tog.

Det foreslåtte tiltak med ny brukonstruksjon og omfattende fjerning av masser i Launessundet gir en forbedret vanngjennomstrømming og vesentlig reduksjon i vannstand i Tengsvågen ved flom. Reduksjonen varierer melleom 0,9 og 2,3 meter avhengig av vannstanden i sjø. Åpent areal for vanngjennomstrømming under Launes 3 økes med over 1000% ved gjennomføring av det foreslåtte tiltak, og samlet for hele Launessundet 227%. Kalkyler anslår en halvering av vannhastighet ved gitte situasjoner. Dette medfører mindre fare for erosjon i sundet. Ny bruløsning gir også forbedret frihøyde da underkant bru løftes tilnærmet 20 cm.

Tiltaket slik det er planlagt skal sikre togfremføring både i og etter byggeperioden. Valg av bruløsning skal være realiserbar innen den tid som er fastsatt i mandatet innen utgangen av 2017.

NVE påpeker i sin saksbehandling at planlagte tiltak ikke må forverre flomforholdene. Planlagte tiltak gir en vesentlig forbedring. Med denne bakgrunn anbefaler koordineringsgruppen at tiltaksplanen slik den er fremlagt legges til grunn for videre saksbehandling.

Jernbaneverket takker for godt samarbeid og ser frem til det videre arbeid."

Les hele rapporten