Arbeidene skal foregå rundt et år fra april 2023. Fortau og del av vei ut mot Christen Mølbachs gate vil være delvis avstengt og brukt som riggområde for byggearbeidene. Det skal settes opp stillaser rundt hele bygget.

Gangfelt i nederste del av Johan Feyersgate stenges og erstattes av et midlertidig gangfelt over Strandgaten. Varelevering flyttes til like ved inngang til Torget. Nødvendige tilpasninger vil bli vurdert fortløpende sammen med tiltakshaver.

Ved arrangementer i sommer vil det bli gjort tilpasninger slik at det legges til rette for gjennomføring av arrangementene og hensyn til publikum.  

Kontakt

Ved spørsmål kan stedlig ansvarlig kontaktes. V&T ved Tom Egeli, mob. 921 407 87, eller Eigersund kommune, Vei og utemiljø ved Tone Eikeland mob. 412 31 989.

Kart over Torvgården i egersund sentrum