Det er utarbeidet egne søknadsskjema som skal benyttes dersom en ønsker å felle tær eller fjerne kratt som vokser på kommunale eiendommer. I tillegg til skjemaet skal det aktuelle området tegnes inn på kart.

Søknaden blir først og fremst vurdert i forhold til naboloven og ev. reguleringsplaner som gjelder for området. Videre vil følgende forhold vurderes:

  • Ulemper, for eksempel sol/skygge/utsikt i forhold til trærnes plassering/høyde/tetthet
  • Vurdering av mulige konflikter mellom naboer og brukere av området
  • Estetiske vurderinger og treets/trærnes betydning i området
  • Treets alder, art, tilstand, livsløp
  • Betydning i forhold til barns lek etc.
  • Klimatiske vurderinger, for eksempel økt vindeksponering v/fjerning av vegetasjon
  • Hensyn til biologisk mangfold i området

Dersom søknaden imøtekommes er det i utgangspunktet ønskelig at søkeren selv står for trefelling og opprydding. En må da skrive under på en ansvarsavtale med kommunen. Dersom søkeren ikke ønsker å stå som ansvarlig, vil kommunen vurdere hvorvidt det er kapasitet til å bruke egen bemanning.

Frist for å søke om trefelling er satt til 1. oktober. Etter fristen vil kommunen ta kontakt med søkerne og avtale tid for befaring før søknaden behandles. Søkerne vil normalt få svar innen 15. november. Aktuelle tiltak settes i verk etter lauvfall og skal avsluttes innen 1. april.

Utfyllende veiledning er gitt i søknadsskjema. Vennligst ta kontakt med kommunen dersom det skulle være ytterligere spørsmål.

Søknadsskjema og veileder

Lover og regler