Rådmannen har etter delegert myndighet vedtatt følgende i sak 010/19: «Det vedtas en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i reguleringsplan for Hellvik Sentrum (17-19) som medfører følgende endringer i:

Kart

  1. Frisikt reduseres til 6 x 40 m i krysset Hellviksveien og Trosavigveien

Bestemmelser

  1. §8.4  endres til «Gang‐ og sykkelveg langs Trosavigveien og kryss med fv.44 med dråpe og busslomme skal være ferdig opparbeidet frem til Hellviksveien og godkjent av Statens Vegvesen før boligområdene innenfor planområdet blir tatt i bruk. Dette opparbeidelseskravet gjelder ikke langs gnr. 60 bnr. 727, men frisikt langs denne eiendommen med 6 x 40 m i krysset Hellviksveien og Trosavigveien skal opparbeides i tråd med planen.» 

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14. «

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter