Alle elever på 8. – 10. trinn, samt VG1 og VG2 på Dalane vgs inviteres til å delta. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvordan ungdom bruker fritiden sin, om trivsel og hva slags forhold de har til skole, venner, voksne og nærmiljøet. Det vil også bli stilt spørsmål om vanskelige sider ved det å være ung, slik som mobbing, psykisk helse, vold og rusmidler. Mer utfyllende informasjon og spørreskjemaet i sin helhet finnes på ungdata.no.  

Undersøkelsen gjennomføres i uke 8 til uke 10, resultatene vil være klare i månedsskiftet april/mai.

Besvarelsen foregår ved at elevene logger seg inn elektronisk ved et tilfeldig tildelt brukernavn. Elevene blir informert om at det er frivillig å delta og at de kan hoppe over enkeltspørsmål.

Alle ungdommer som deltar er sikret full konfidensialitet. Det vil si at bare forskere i prosjektet og firmaet som registrerer de elektroniske besvarelsene vil få tilgang til svarene. Deltakelse er frivillig og elevene kan trekke seg fra undersøkelsen når som helst uten å angi noen grunn, noe som på ingen måte vil få negative konsekvenser for eleven. Når spørreskjemaet deles ut vil elevene blir minnet om dette og om at undersøkelsen er konfidensiell.

Foresatte med barn under 18 år, og som ikke ønsker at barnet deres skal delta, bes kontakte kontaktlærer. For at undersøkelsen skal ha best mulig verdi er det viktig at så mange som mulig deltar.

Datamaterialet vil senere bli lagt inn i nasjonal database, sammen med tilsvarende ungdomsundersøkelser gjennomført i andre kommuner. Våre nabokommuner gjennomfører undersøkelsen i samme tidsrom, hvilket gjør det mulig å se på lokale og regionale forskjeller. Resultatene av undersøkelsen vil foreligge i månedsskiftet april/mai, og vil bli presentert for ungdommer, foresatte, ansatte i oppvekstsektoren, politikere og andre interesserte i løpet av forsommeren. Det er også ønskelig med bred deltakelse når resultatene skal gjennomgås, og eventuelle oppfølgingstiltak skal vurderes.

Ved spørsmål knyttet til undersøkelsen kan Oppvekstkoordinator i Eigersund kommune kontaktes på e-post eller telefon 51468242.