Hva er Ungdommens Fylkesting?

UFT er et rådgivende organ til Rogaland fylkeskommune, og skal gi ungdom reell mulighet til å påvirke i saker som gjelder vår egen hverdag. Hvert år skal UFT velge ungdommens fylkesutvalg (UFU). UFU er et utvalg på ni engasjerte medlemmer, som i stor grad sørger for UFTs daglige arbeid.Skriv ut

UFT og UFU er en naturlig del av sakenes gang, og at vi aktivt beehandler saker som skal sendes videre til politisk behandling i fylkesutvalg og fylkesting. I ungdommens fylkesting skal det være én representant og to vararepresentanter fra hver kommune i Rogaland. Som medlem i UFT/UFU skal du representere ungdom i Eigersund.

Hvem kan stille til valg?

Ungdom mellom 15 og 20 år som har lyst til å påvirke!

Hvordan foregår valget?

Valgmøtet arrangeres på Grand Hotell 25. oktober 10:30 - 13:00.

  • 10:30  Christiane Bowitz og Sunniva Vanglo forteller om hvordan det har vært å være medlem av UFT/UFU 2017 -2018.
  • 11:00 Lunch (Pizza)                           
  • 11:30 Kandidater som stiller til valg blir presentert
  • 12:10  Valg

Hvem har stemmerett?

Elevrådsrepresentanter på 10. trinn ved Husabø u, Hellvik og Lagård skole. Elevrådsrepresentanter ved Dalane vgs.

Lyst til å stille til valg?

Det er en fordel, men ikke et krav, om du sender en epost til Kari Anne Bergøy senest 24. oktober, slik at vi kan planlegge tiden godt og sørge for at du får den informasjonen du trenger litt i forkant.

Spørsmål?

Ta kontakt med Christiane Bowitz  eller Sunniva Vanglo eller  Kari Anne Bergøy.