Fylkesmannen har hatt møte med Kraftforsyningens distriktsjef (KDS), kraftselskaper og kommunene i Rogaland for å være forberedt i tilfelle det skulle bli aktuelt med strømrasjonering. 

Fylkesmannen opplyser på sine nettsider at: “Vassmagasinfyllinga i Sør-Noreg er nå under 20 prosent. Dette til tross for høg import av kraft. Til nå i år er det importert 5,3 TWh (netto) mot 7,3 TWh for heile fjoråret. I januar aleine ble det importert 2,3 TWh. Dette er historisk rekord for ein enkelt månad. I løpet av dei kommande vekene veit vi om vi kjem over kneika, eller om styresmaktene må sette inn tiltak. Det er i første rekke forbruket som følgje av temperaturen som er avgjerande for dette. “

Konserndirektøren for energi i kraftselskapet Lyse Ole Gabrielsen er sitert i nettavisen e24.no på at det er to kalde vintre på rad kombinert med lite nedbør har gjort situasjonen kritisk. I artikkelen hevdes det også at den spesielle situasjonen i Europa får konsekvenser for strømprisene her i Norge ved at det forventes at vinterprisene vil vare til sommeren.

Eigersund kommune har i tråd med anbefalingene fra fylkesmannen hatt møte med Dalane Energi IKS for å se på prioriteringer og mulige tiltak dersom det skulle oppstå en situasjon med strømrasjonering. 

Kommunen vil sette i verk forberedelser slik at kommunen kan være forberedt på å håndtere situasjonen dersom dette skulle være nødvendig. Dette inkluderer tiltak innen krisehåndtering, vann og avløp, helse- og omsorg m. fl.

Mer informasjon om kraftsituasjon og rasjonering

Du finner mer informasjon om kraftsituasjonen på nettsidene til:

  • Fylkesmannen som har et koordinerende ansvar i Rogaland.
  • Statnett som har ansvar for å drifte og utvikle kraftnettet.
  • NVE som har oversikt over kraftsituasjonen og utarbeider rapporter fortløpende om dette. Rapportene finner du her. NVE har også oversikt over oppbygging og utvikling av kraftsystemet og forsyningssikkerheten for elektrisk energi. I dette ligger det også ansvaret for oppfølging av forskrift om leveringskvalitet, systemansvar, rasjonering og energiutredninger.

    Du finner mer informasjon om rasjonering på nettsidene til NVE om dette temaet.