Beskrivelse av prosjektet

Strekningen Krossmoen-Nese har i dag dårligere standard enn resten av Rv. 42 inn mot Egersund. Det er heller ikke tilbud for gående og syklende langs dagens veg. En utbedring vil gi en mer helhetlig standard på det som er hovedadkomsten til Egersund. Utbedringen vil innebære oppgradering av vegstandard, etablering av gang- og sykkelveg, oppgradere bussholdeplasser og regulere tilkomstveier til riksveien i tråd med dagens krav. Tiltakene vil bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende, samt biltrafikken.

Synspunkt?

Har du synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger? Vegvesenet ber om at du sender disse skriftlig innen 22. november 2019 til Statens vegvesen, Postboks 43, 6861 Leikanger, eller på e-post til firmapost-vest@vegvesen.no. Merk sendingen med saksnummer 19/294162.

spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Svein Mæle på e-post eller telefon 51 91 15 21.

Mer informasjon?

For mer info, se Statens vegvesen sin nettside for prosjektet.

Planarbeidet

Målet med planarbeidet er å utarbeide et forslag til en reguleringsplan. Reguleringsplaner består av et plankart med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse. Prosessen fram til en reguleringsplan består av følgende trinn:

  1. Planinitiativ, oppstartsmøte og oppstart av planarbeid.
  2. Utredninger og bearbeiding av planløsninger.
  3. Planforslag, politisk behandling og evt. vedtak.

En vedtatt reguleringsplan angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser, samt danner rettsgrunnlag for gjennomføring av grunnerverv, bygging og drift av vegen.

Aktuelt regelverk

Planforslaget vil bli utarbeidet som en detaljregulering etter § 12-3 i plan- og bygningsloven. Statens vegvesen og Eigersund kommune har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Dokumenter