Kunngjøring - detaljreguleringsplan gnr. 45 bnr. 114 m.fl. - videre utbygging av sjukehus og sykehjem

Det gjøres herved kjent med at kommunestyret i møte 20.06.2016 har vedtatt følgende detaljreguleringsplan gnr. 45 bnr. 114 m.fl. - videre utbygging av sjukehus og sykehjem, Lagård ksak 045/16. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig.

Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI.

Relaterte dokumenter

Høring og tilbakemelding