Eigersund kommune ved rådmannen fastsetter etter delegert fullmakt ”Planprogram for planprogram for reguleringsendring for utvidelse av industriområde gnr.8, bnr.36, Aker, Egersund. Plannr 19910007_04 kommune sist revidert 02.02.2015. Det fastsatte planprogrammet er forpliktende og skal legges til grunn for utarbeidelse av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Områdets karakter og omfang utløser krav om konsekvensutredning i tråd med ’Forskrift om konsekvensutredninger’ etter pbl. av 27.06.2008, §4-1 og 12-9. Fastsetting av planprogram er ikke et enkeltvedtak med klageadgang etter forvaltningsloven.

Planprogrammet gjelder for utarbeiding av detaljregulering med konsekvensutredning for utvidelse av Aker sitt industriområde på Eigerøy, Eigersund kommune. Planen vil få status som planendring. Hensikten med planarbeidet er å utvide område for subsea ved å fylle ut to bukter. Det er planen å etablere en kai her der det kan utføres testing av utstyr. Planområdet er i all hoved-sak sjøareal, men det inngår også et mindre grøntareal på land som i tidligere plan var avsatt som en buffer. Planområdet omfatter et areal på totalt ca.18 daa.

Planprogrammet fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 14-2 og forskrift om konsekvensutredning § 7.

Forslag til relevante tema er valgt ut med bakgrunn i tema som er angitt i vedlegg III til for­skrift om konsekvens utredning.

TEMA

FORELIGGENDE GRUNNLAG

METODIKK

Forurensning og grunnforhold

 • Forurenset sjøbunn

 

Det opplyses at et sjøområde er benyttet som dumpeplass.

Sjøbunnen må undersøkes og forslag til avbøtende tiltak må fremmes.

Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger

 • Trafikk-konsekvenser
 • Trafikksikkerhet
 • Konsekvenser for sjøverts trafikk

Nåværende trafikksituasjon og prognoser for økning pga. tiltaket.

Vurdere nåværende trafikkløsningers kapasitet og sikkerhet i forhold til forventet trafikkøkning, samt vurdere behov for avbøtende tiltak.

Vurdere konsekvenser for sjøverts trafikk herunder manøvrering og lignende..

Kulturminner og kulturmiljø

 • Arkeologi
 • Marin arkeologi
 • Nyere tids kulturminner i influensområde

Det er gjort undersøkelser av tilgrensende landarealer og en del funn er registrert. Områder regulert til indu­striformål er delvis blitt fri­gitt.

Forholdet til nyere tids kul-turminner i influensområdet.

Omfang av undersøkelser vil bli vur­dert av Fylkeskommunens kultursek­sjon i forbindelse med varsling av planoppstart. Undersøkelsesplikten må oppfylles før planen kan egen godkjennes av kommunen.

Forholdet til nyere tids kulturminner vurderes ved bruk av visualiseringer.

Naturmangfold

 • Naturtyper
 • Biologisk mangfold

 

Man er ikke kjent med tidli­gere undersøkelser i dette området.

Konsulent med faglig kunnskap må engasjeres. Det må foretas undersø­kelser i sjøkanten,  i sjøen og influensområdet for tiltaket.

Landskap

 • Landskap

Nåværende landskapsbilde.

Visualisere landskapsendringer med ev. bygninger som skal etableres.

Tilgjengelighet til uteområder

 • Friluftsliv
 • Småbåtliv

Nåværende omfang av friluftsliv og allmenn ferdsel i området, samt småbåtliv.

Vurdere eventuelle endringer i tilgjengelighet til friluftsområder og ferdselsveger i influensområdet, samt eventuelt å foreslå avbøtende tiltak.

Vurdere eventuelle konsekvenser for småbåttrafikken.

Risiko ved havstigning

 • Havnivåstigning og bølgepåvirkning

Det må utarbeides egen fagkyndig vurdering.

Beregnede endringer på havnivå i planområdet vurderes i forhold til rett sikkerhetsklasse herunder vurdering av konsekvens av bølgeslag, oppstuing m.m. Redegjøre for ev. avbøtende tiltak og viktige hensyn /krav som må ivaretas i bestemmelser/plankart.

Bedriftens konkurransesituasjon

 • Konkurransesituasjon

Nåværende drift og markedssituasjon.

Vurdering av konkurransefordeler som kan oppnås ved tiltaket.

Samfunnsmessig betydning

 • Bedriftens betydning for samfunnet

Nåværende og fremtidig betydning for lokalsamfunnet

Vurdering av hvilke betydning for lokal samfunnet som kan oppnås ved tiltaket – hjørnesteinsbedrift, sikring av arbeidsplasser m.m..

Planprogrammet redegjør for aktuelle tema og utredningstema som skal innarbeides i planbeskrivelse og/eller som egne rapporter. Dette vurderes som tilfredsstillende redegjort for og rådmannen viser til at det ikke er kommet vesentlig merknader i forbindelse med høring av planprogrammet. Rådmannen vil etter delegert fullmakt fastsette «Planprogram for

Detaljregulering for utvidelse av industriområde gnr.8, bnr.36, Aker, Egersund, plannr 19910007_04 Eigersund kommune.»

Planprogrammet med tilhørende dokumenter er lagt ut på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt her på kommunens hjemmeside.

Kontakt

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter