I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9, gjøres herved kjent at det i regi av Aker Solutions er startet arbeid med nevnte detaljregulering.

Planområdet utgjør i all hovedsak sjøareal og ligger i søndre del av Aker sitt industriområde på Eigerøy. Området omfatter et areal på 18 daa som hovedsakelig er regulert til sjøareal og som også er sjøareal i kommuneplanen. Formålet med reguleringen er å utvide industriområdet med kai til bruk som testområde for subsea konstruksjoner. Det er utarbeidet forslag til planprogram for konsekvensutredning.

AKER--Plankart.png

Merknader

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet og/eller uttalelser til planprogrammet kan sendes til Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger innen 15. januar 2015.

Relaterte dokumenter