Eigersund kommune har mottatt varsel om oppstart av reguleringsarbeid i form av en utvidelse av planområdet for reguleringsplan for boligområde Rundevoll - Hestnes med om lag 1,2 daa nord for det gjeldende planområdet ved grav- og urnelunden. Se vedlagt kartskisse og søknad. Varslingen kunngjøres i medhold av plan- og bygningsloven  § 12-8.

Planområdet ligger sør for boligfeltet i Sagaveien på Rundevoll. Gnr. 13, bnr. 297 og 2771.

Utvidelsen av planområdet medfører ikke behov for å utarbeide konsekvensanalyse.

Hensikten med utvidelsen av planområdet er at grav- og urnelunden skal kunne bygges også i et område som i dag er uregulert. Arealet som reguleringsplanen utvides med er planlagt brukt til driftsbase for gravlunden.

Merknader og kommentarer sendes til Eigersund kommune, plankontoret, Postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen den 19.08.19.

Relaterte dokumenter: