Denne er nå sendt på høring til kommuner langs Jærbanen. En er i dag helt avhengig av et velfungerende kollektivsystem for å være konkurransedyktig. Det er klar sammenheng mellom gode transportløsninger, god arealbruk og god stedsutvikling. Eigersund kommune støtter i hovedsak de vurderingene og valgene som er gjort av Jernbaneverket. Samtidig ber en om at det snarest mulig startes opp planlegging av dobbeltspor også for strekningen Egersund-Nærbø.

Jærbanen strekker seg ca. 74 km fra Egersund i sør til Stavanger i nord med til sammen 19 stasjoner og holdeplasser. Jærbanen dekker flere ulike reisebehov i regionen, med hovedvekt på :

 • Pendlertrafikk - arbeidsreiser på strekningen Stavanger - Egersund
 • øvrig persontrafikk mot Kristiansand og Oslo - fritidsreiser
 • godstransport til Ganddal

Formannskapets vedtak

Formannskapet i eigersund kommune behandlet i sak 068/16 høringsuttale til utviklingsplan for Jærbanen – dobbeltspor og fattet følgende vedtak:

FS-068/16 vedtak

Eigersund kommune gir følgende høringsuttale til Silingsrapport for planlegging av dobbeltspor på Jærbanen:

 1. Eigersund kommune støtter i hovedsak opp om de alternativene som Jernbaneverket anbefaler i silingsrapporten og vurderer at det er gjort gode og grundige faglige vurderinger. Det er positivt at det er startet opp planlegging og utredning av dobbeltspor på Jærbanen i første omgang strekningen Sandnes-Nærbø.
 2. Samtidig er det av stor betydning for fremtidig utvikling av både Eigersund kommune, Egersund by og Dalane regionen at det snarest mulig startes opp planlegging av dobbeltspor også for strekningen Egersund-Nærbø.
 3. Det er viktig at det er forkus på å få til så kort reisetid som mulig og med gode overgangsmuligheter herunder stasjonsutvikling. Dette må også omfatte Egersund stasjon.
 4. I dette ligger også at en støtter at stasjonene bør ligge i direkte tilknynting til tettstedene. Jernbanen er en viktig drivkraft i forbindelse med steds- og byutvikling.
 5. Det er viktig at etablering av dobbeltspor på strekningen Egersund – Sandnes vil bidra til å øke attraktiviteten til jernbanen og dermed kunne bidra til redusert bilbruk.
 6. Eigersund kommune vurderer det som positivt at Jernbaneverket anbefaler de alternativene som ligger inntil eksisterende trase.  Nytt dobbeltspor kan da bygges uten at det fører til større driftsforstyrrelser i togtrafikken. Det er viktig for Eigersund kommune og regionen at gods- og persontrafikken kan gå mest mulig normalt i byggeperioden.
 7. Eigersund kommune mener det er helt avgjørende at lokaltogtilbudet mellom Egersund og Stavanger ikke blir dårligere enn det er i dag også på strekningen Egersund - Stavanger, og at to avganger per time opprettholdes i rushtiden uavhengig av innføring av tidspunkt for innføring av dobbeltspor.
 8. Ved valg av alternative traséer vektlegges jordvern og vern av sårbare biotoper.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.