Hovedmålet med omstillingsprosjektet er å øke antall arbeidsplasser og redusere ledigheten. Kommunestyret er eier av omstillingsprosjektet, og kommuneplanutvalget er satt som referansegruppe. Omstillingsstyret være styringsorgan for omstilingsarbeidet og vil sammen med mulighetsutvikleren, som nå ansettes i disse dagene, samarbeide om omstillingsarbeidet med bla Egersund Næring og Havn KF, den kommunale organisasjonen, næringsliv og innbyggere i Eigersund kommune.

Det var ordfører Odd Stangeland (AP), varaordfører Leif Erik Egaas (H), Cecilie B. Kristensen (Frp) og Bente S. Gunvaldsen (KrF) som er valgkomiteen. I tråd med oppdraget fra kommunestyret, har de lagt vekt på at det skulle gjennomføres en åpen og bred rekrutteringsprosess. Innspill på kandidater til styret var 1. juni til ordføreren.

Valgkomiteen har hatt 3 møter i tillegg til informasjonsmøte og «speed-date» med kandidater til styret.

På første møte diskuterte komiteen hvordan oppdraget fra kommunestyret skulle forstås. Kompetent styre, åpen prosess og bred involvering er sentrale føringer i vedtaket. Derfor valgte komiteen å gå ut offentlig for å be om innspill til kandidater til styret. Nærmere 70 personer ble foreslått.

Valgkomiteen ønsket å møte kandidatene for å sikre kommunestyrets bestilling om en åpen prosess med bred involvering og 15.06.17 ble alle foreslåtte kandidater invitert til informasjon og et kort personlig møte med valgkomiteen. Hver kandidat svarte på følgende spørsmål:

 • hva er det viktigste vi kan gjøre i fellesskap, for å lykkes med omstillingen - dvs. at vi skaper flere arbeidsplasser?
 • hvordan vil du konkret bidra til at vi lykkes med omstillingen?

Det har vært en god og involverende prosess der svært mange har engasjert seg, noe som er et meget godt og positivt utgangspunkt for det videre omstillingsarbeidet.

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak, har valgkomiteen vurdert å ha et bredt sammensatt styre og valgkomiteen foreslår at det oppnevnes 9 medlemmer i omstillingsstyret.

Valgkomiteen har satt sammen sin innstilling på bakgrunn av en helhetlig vurdering der kriterier som kompetanse, alder, kjønn, personlig egnethet og erfaring er vurdert sammen med at styret som helhet skal fungere godt sammen. Det er valgkomiteens oppfatning at innstillingen ivaretar disse hensynene og at styrets samlede kompetanse er god.

Oppnevningen gjøres for inneværende kommunestyreperiode. Det er valgkomiteens oppfatning at det er spesielt viktig at omstillingsstyret har en god forankring i kommunestyret. Dette vil spesielt gjelde for de politiske representantene der det er naturlig at alle er aktive politikere.  

Ved at nestleder for omstillingsstyret også er styreleder for Egersund Næring og Havn KF, sikres det også en god forankring til dette styret.

Det foreslås å ha vararepresentanter i rekkefølge, og en liste for politiske representanter og en liste for øvrige representanter. Dette sikrer en god kontinuitet i styret når vararepresentanter møter.

Forslaget til omstillingsstyret som kommunestyret skal ta stilling ser slik ut:

Følgende oppnevnes som medlem av omstillingsstyret 2017 - 2019:

Forslag til medlemmer - politisk:

 • Ordfører (Leder)
  Kvinne (opposisjon). (Navn fremmes i kommunestyret)
 • Styreleder Eigersund Næring og Havn KF.(Nestleder)
 • Kvinne (opposisjon): (Navn fremmes i kommunestyret)

Forslag til medlemmer – næring:

 • Helle Seim (student)
 • Torbjørn Valdemarsen (Aker Solutions Egersund)
 • Gro Skjelbred (næringsdrivende HE Seglem)
 • Vidar Fredriksen (rekruttering Sternblick)
 • Irene Grastveit (konsulent ledelse, kultur og endring)

Forslag til varamedlemmer i rekkefølge - politisk:

 1. Halvor Østeman Thengs (SV)
 2. Mai Sissel Nodland (SP)
 3. Øyvind Misje (V)
 4. Anna Nodland (AP)

Forslag til varamedlemmer i rekkefølge – næring:

 1. Olav Hannisdal (jurist Skatteetaten)
 2. Gudrun Ellingsen (daglig leder Dalane Utdaningssenter)
 3. Geirulf Vassvik (koordinerende hovedverneombud Dolphin Drilling)
 4. Siri Meling (stortingsrepresentant/regiondirektør Fiskeridirektoratet – nasjonalt nettverk)
 5. Kurt Sæstad (daglig leder Egersund Granitè, styremedlem Magma Geopark)

 

Representanter fra Innovasjon Norge og Rogaland fylkeskommune vil ha møte- og talerett i utvalget, og rådmannen vil ha samme rolle som i øvrige politiske utvalg.