Hver kommune skal ha et valgstyre, som velges av kommunestyret. Det er ingen særskilte regler om sammensetning, men de generelle reglene om offentlige organer gjelder, det vil si at begge kjønn skal være representert og med minst 40 prosent dersom antallet medlemmer er over tre. Valgstyrenes oppgave framgår av valgloven.

Oppgaver

Valgstyrets viktigste oppgaver er:

 • føring av manntall og utsending av valgkort
 • godkjenning av listeforslag ved kommunestyrevalg
 • behandling av søknader om fritak for å stå på liste ved kommunestyrevalg
 • organisering av forhåndsstemming i kommunen
 • organisering av valget på valgdagen(e), herunder fastsetting av stemmesteder og åpningstider for disse
 • organisering av opptelling av stemmene
 • varsling av valgte representanter og vararepresentanter til kommunestyret om resultatet

Det meste av oppgavene er trivielle og utføres av administrasjonen på fullmakt.

Medlemmer

 • Egaas, Leif Erik - Ordfører
 • Omdal, Unn Therese - Varaordfører
 • Lingeswaran, Thusanee - Arbeiderpartiet
 • Stangeland, Odd - Arbeiderpartiet
 • Stapnes, Arne - Høyre
 • Wetteland-Skåra, Svanhild - Høyre
 • Haug, Morten - Kristelig Folkeparti
 • Tengesdal, Solveig Ege - Kristelig Folkeparti
 • Bjellås, Tommy - Fremskrittspartiet
 • Berglyd, Ruth Evy - Senterpartiet
 • Rake, Tor-Inge - Venstre