Det er varslet store nedbørmengder i Rogaland og Agder i løpet av de neste dagene. Stedvis kan det komme opp mot 50 mm på 12 t.Det er noe usikkerhet knyttet til nedbørfordelingen og hvor mye som vil komme.

Vannføringen vil kunne øke i mange mindre elver og bekker, som kan føre til lokale oversvømmelser. Tettbygde strøk er spesielt utsatt.

Ellers er grunnvannstanden høy.Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt for jordskred. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales.

Du finner oppdatert informasjon om varslene på http://www.varsom.no/flom
http://www.varsom.no/flom finner du i tillegg informasjon om varslingsnivåene, bruk av varselet, hjelpemidler (kart, sanntidsdata etc,).

Beredskapsinformasjon

Når kommunen mottar varsel om ekstremvær, flom mv. fra Fylkesmannen i Rogaland, legges dette varsel i sin helhet ut på kommunens nettsider, og varsles også med epostvarsel via nyhetsbrev Beredskap (for de som abonnerer på dette tema Beredskap). Det legges også ut informasjon på kommunens Facebook-side www.facebook.com/eigersund Det sendes videre ut melding på Twitter via @EigersundK. Hastag #EKberedskap 

Dersom du ønsker å få beredskapsinformasjon/bli fortløpende oppdatert kan du velge å abonnere på nyhetsbrev Beredskap, like oss på Facebook og/eller følge oss på Twitter.