Det kan komme mye regn i indre deler av Rogaland på søndag. NVE har sendt ut varsel om flom og jordskred (gult nivå) for 8 kommuner i Rogaland, herunder Eigersund kommune. "Kraftig regn og regnbyger kan føre til flom i flere elver og bekker. Lokalt kan det komme mye og intens nedbør, men det er usikkert hvor bygene vil komme. I mindre elver og bekker vil vannføringen stige raskt og lokale oversvømmelser kan forekomme. Tettbygde strøk vil være mest utsatt. Avløpsveier og stikkrenner bør renses. Når det gjelder jordskredfare er bratte skråninger, smat bekker og elveløp med stor vannføring mest utsatt".

Det vises til www.varsom.no for flere opplysninger.

Fakta fra NVE:

Flom - Aktsomhetsnivå gult (2) Aktsomhetsnivå 2 - gul

  • Lokal beredskapsmyndighet (kommunen) bør være oppmerksom på værforhold og følge med på prognoser og informasjon på varsom.no.
  • Forebyggende tiltak som rensing av dreneringsveier i spesielt utsatte områder anbefales i forkant. 
  • Vær spesielt oppmerksom på områder i kommunen som erfaringsmessig får problemer når det er flom. 
  • Det kan forekomme store flomskader lokalt pga. spesielt intens nedbør og/eller snøsmelting. Is og tele kan forsterke dette.

Jordskred - Aktomhetsnivå gult (2)

Sannsynlighet for skred og skadeomfang: Det ventes noen jordskred og/eller sørpeskred. Enkelte store hendelser kan forekomme.

Forholdsregler: Vær oppmerksom i utsatte områder. (oftest bratt terreng og langs bekker og elveløp). Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Forebyggende tiltak, som rensing av dreneringsveier i spesielt utsatte områder, anbefales.

Beredskapsinformasjon fra Eigersund kommune:
Når kommunen mottar varsel om ekstremvær, flom mv. fra Fylkesmannen i Rogaland, legges dette varsel i sin helhet ut på kommunens nettsider, og varsles også med epostvarsel via nyhetsbrev Beredskap (for de som abonnerer på dette tema Beredskap). Det legges også ut informasjon på kommunens Facebook-side www.facebook.com/eigersund Det sendes videre ut melding på Twitter via @EigersundK. Hastag #EKberedskap 

Dersom du ønsker å få beredskapsinformasjon/bli fortløpende oppdatert kan du velge å abonnere på nyhetsbrev Beredskap, like oss på Facebook og/eller følge oss på Twitter.