Meldingen fra NVE og Fylkesmannen i Rogaland 23.12.2017 - 1830:

Met har sendt ut såkalt Fase D varsel.

Rogaland:
Den mest intense nedbøren har nå passert. Det vil fortsatt komme nedbør utover kvelden og natta, men det ventes ikke lenger ekstreme verdier. Snøgrensen vil også gradvis synke. Der det er kommet mest nedbør, viser observasjonene foreløpig 100-120 mm fra fredag kveld til i kveld kl 17. 

Beskrivelse av værsituasjonen:
Den milde og fuktige luftstrømmen er nå i ferd med å passere Vestlandet. Vi får etter hvert nordvestlig vind og gradvis kjøligere luft.

Fylkesmannens kommentarer/vurdering:
Det er fortsatt mildt og det vil fortsatt regne, noe som betyr at det fortsatt er flom- og jordskredfare

***

The Norwegian Meteorological Institute has issued a Phase D warning.

Rogaland:

The heaviest rainfall has now passed. There will still be rain this evening and tonight, but no extreme values are expected. Areas with most rain show observations of 100-120 mm from Friday evening until today at 5 pm. 

Description of the weather situation: 

The mild and wet air current is about to pass Vestlandet. We will gradually get northwestern wind and cooler air.

The County Governor’s comments/assessment:
It’s still very mild and the rain will continue, which means a continued danger of flood and landslide.

***

Varsom.no (NVE) har nedgradert sitt flomvarsel for Eigersund og Hellelandsvassdraget, men opprettholder oransje nivå for Bjerkreimsvassdraget.
 

Oransje nivå - Bjerkreimsvassdraget - 2017-12-23_18-48-30.png

 


Meldingen fra NVE og Fylkesmannen i Rogaland 23.12.2017 - 1430:

Meteorologisk Institutt har i dag tidlig oppgradert værvarselet til ekstremvær. Det har fått navnet Birk.

Rogaland: 
Fram til i kveld 23. desember er det venta lokalt store nedbørmengder. I perioden frå i går kveld, 22 desember, og fram til i kveld, er det venta lokalt 100-150 mm. Nokre stasjonar er venta å få meir enn 150 mm i denne perioden. Områdene nord og aust for Boknafjorden er mest utsatt for dette. Det er i indre strok av Rogaland ein ventar å få høgste nedbørverdiar i høve normalen, og såleis høgst skadepotensiale. Også i fjellet vil nedbøren kome hovedsakleg som regn.

Beskrivelse av værsituasjonen: 
Versituasjonen har fleire likheitstrekk med tidlegare episodar med ekstrem nedbør på Vestlandet. Et høgtrykk ved Biscaya og eit lågtrykk ved Nordland set opp en mild og fuktig luftstraum mot Vestlandet. Pålandvinden i høgda er kraftig.

Fylkesmannens utfyllende kommentarer/vurdering:

De ekstreme nedbørsmengdene er forventet å treffe kommunene nord og øst i fylket, i praksis Vindafjord og innover i Ryfylke dvs. Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand og Forsand. I ytre deler av fylket, Jæren og Dalane vil det sannsynligvis ikke bli ekstreme nedbørsmengder, selv om det vil regne der også. Det vil være et jevnt sig med regn hele dagen, men aller mest i ettermiddag. Regnet er forventet å stoppe i kveld ca. kl. 18-19. Det vil blåse full storm i fjellet kombinert veldige milde temperaturer som gir stor snøsmelting. Lavere i landet kan vil det blåse kortvarig liten storm.

Det er spesielt viktig at kommunene Vindafjord, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand og Forsand har en god beredskap i dag for å kunne håndtere eventuelle situasjoner som skulle oppstå. Fylkesmannen ber om å bli holdt orientert dersom det skulle oppstå noen ekstraordinære situasjoner.

 

English version

The Norwegian Meteorological Institute has upgraded the forecast to extreme weather, and it has been named Birk.

Rogaland:
Until this evening (the 23rd) heavy rainfall is expected in some areas. From last night (the 22nd) until this evening, the prognosis is 100-150 mm. Some weather stations may received
more than 150 mm i this period. The areas north and east of Boknafjorden are most at risk. The heaviest rainfall is expected to fall on the inland of Rogaland, and the potential for
damages will be highest here. Also in the mountains there will be mainly rain.

Description of the weather situation:
The weather situation has several similarities to previous episodes of extreme weather at Vestlandet. A high-pressure area around Biscaya and a depression around Nordland creates
a mild and wet air current towards Vestlandet.

The County Governor’s additional comments/assessment:
The extreme rainfall is reported to hit the municipalities in the north and the east of the county, in effect Vindafjord and in Ryfylke, such as Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand and
Forsand. Jæren and Dalane will probably not be hit by extreme rainfall, though there will be rain there as well. There will be a steady flow of rain all day, but more so this afternoon. The
rain is expected to stop this evening around 6-7 pm. In the mountains there will be full storm, and this combined with very mild temperatures melt a lot of snow. In lower areas there may
be short-lived strong gale.

It is especially important that the municipalities Vindafjord, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand and Forsand are prepared to handle any situations that may arise. The County
Governor requests to be informed of any extraordinary situations.

 


Meldingen fra NVE og Fylkesmannen i Rogaland 22.12.2017:

"Både MET og NVE har sendt ut oppdaterte varsler. Det er fremdeles ikke meldt ekstremt vær. Situasjonen er under overvåking. Varselet fra MET lyder:
"Fra fredag kveld til lørdag ettermiddag ventes lokalt store nedbørmengder. Prognosene viser at det lokalt kan komme 80-120 mm på 18 til 24 timer. Områdene nord og øst for Boknafjorden kan få nedbørverdier rundt 150 mm. Også i fjellet vil nedbøren komme hovedsaklig som regn."
NVE har på varsom.no varslet flom på Orange nivå for hele fylket og jordskred på Orange nivå for kommunene Vindafjord Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand og Forsand. Øvrige kommuner har gult varsel.

Fylkesmannens vurdering:
Vi har vært i dialog med både værvarslinga på Vestlandet og NVE i dag.
Det er i første rekke indre deler av Ryfylke som vil få de store nedbørsmengdene. Der kan det til gjengjeld komme mer enn varslet. Det gjelder alle kommunen som har Orange varsel for jordskredfare.
 Det vil ikke komme særlig store nedbørsmengder på kysten.
I sør ville det ikke vært sendt ut fase A, men  OBS varsel dersom det ikke allerede var overvåking for fylket på gang. Her er det ventet ca 40-70 mm. nedbør

De største nedbørsmengdene ventes først lørdag.

På bakgrunn av samtalen med meteorologen og tidligere erfaringer diskuterte vi behovet for orange flomvarsel i Dalane.  NVE er enig med oss i at det ikke er veldig sannsynlig at vi kommer opp i Orange nivå i morgen, men det er usikkerheter knyttet til hvor nedbøren faller, og vassdragene i sør reagerer fort på nedbør. Nedbørsperioden i morgen blir relativt kort men intens og dette øker også usikkerheten. I tillegg har de lagt til grunn at det er lille julaften og viktig at kommunene er forberedt på å følge situasjonen tettere enn vanlig.

Dersom det ikke skjer vesentlige endringer kan vi vente en ny oppdatering i morgen formiddag. Julaften ser det ikke ut til å være store utfordringer noen steder i fylket i forhold til været."

Værvarsel for Eigersund (Rogaland) fra www.yr.no

***

Message from NVE and the County Governor of Rogaland:

"MET (The Norwegian Meteorological Institue) and NVE have sent out updated forecasts. There is still no reports of extreme weather. The situation is under surveillance. The forecast from MET:
"From Friday evening until Saturday afternoon heavy rainfall is expected locally. Prognoses show up to 80-120 mm in 18-24 hours. The areas north and east of Boknafjorden may be hit by about 150 mm. Also in the mountains there will be mainly rain."
 

NVE has on varsom.no issued a flood warning at orange level for the entire county and a landslide warning at orange level for the municipalities Vindafjord, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand and Forsand. The rest of the municipalities are at yellow level.

County Governor’s assessment: 
We have talked to the Forecasting Division of Western Norway and NVE today.
Ryfylke will be hit by the heaviest rainfall. And there may be more than the reported forecast. This applies to all the municipalities with a landslide warning at an orange level. The coast will not receive a lot of rain.
In the south of the county there is expected a rainfall of about 40-70 mm.

The heaviest rainfall is reported on Saturday.

Due to the conversation with the meteorologist and previous experiences, we discussed the need for an orange flood warning in Dalane. NVE agrees that it is not very likely that we will reach orange level tomorrow, but there are uncertainties as to where the rainfall will hit, and the southern rivers quickly changes due to rain. The rainfall period tomorrow will be relatively short but intense and this also increases the uncertainty. Due to it being the day before Christmas, it is important that the municipalities are prepared to monitor the situation closer than normally.

If there are no significant changes, we can expect a new update tomorrow morning. Christmas Eve looks like a day with no great challenges weatherwise."

Weather forecast for Eigersund (Rogaland)
Weather forecast for Eigersund (Rogaland) from Windy.com (Choose your language in Settings - Advanced settings)

 

Hva er ekstremvær og Tidsfaser i værutvikling av ekstremvær. 
Ekstremværvarsel sendes når det er sannsynlig at været vil forårsake omfattende skade eller fare for liv og verdier i et betydelig landområde. Ved lavere sannsynlighet sendes det Melding om økt overvåking". Du finner mer informasjon om hva som er ekstremvær og varslingen om dette på nettsidene til Meteorologisk institutt.
På yr.no finner du informasjon om de ulike tidsfasene i værutviklingen av ekstremvær

Fortløpende oppdatering av informasjon fra www.varsom.no om Eigersund kommune
Du finner fortløpende og oppdatert varslingsinformasjon for Eigersund kommune på nettsiden www.varsom.no som er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Her finner du også informasjon om vannføring i ulike vassdrag. Varsom.no er din kilde til varsling av naturfarer i Norge. Du kan lese mer om Aktsomhetsnivåer for flom- og jordskredvarsling på sidene til www.varsom.no om dette.

Beredskapsinformasjon fra Eigersund kommune:
Når kommunen mottar varsel om ekstremvær, flom mv. fra Fylkesmannen i Rogaland, legges dette varsel i sin helhet ut på kommunens nettsider, og varsles også med epostvarsel via nyhetsbrev Beredskap (for de som abonnerer på dette tema Beredskap). Det legges også ut informasjon på kommunens Facebook-side www.facebook.com/eigersund Det sendes videre ut melding på Twitter via @EigersundK. Hastag #EKberedskap 

Dersom du ønsker å få beredskapsinformasjon/bli fortløpende oppdatert kan du velge å abonnere på nyhetsbrev Beredskap, lik oss på Facebook og/eller følge oss på Twitter.