NVE melder om stor snøsmelting og regnvær kan føre til vannføringer på nivå over 5-årsflom i høyereliggende vassdrag. Fylkesmannen i Rogaland har varslet kommunene i Rogaland.

Utarbeidet 06.06.2011 kl. 15.00. Gjelder for perioden 06.06.2011 - 07.06.2011. 

Område: Høyfjellet i Sør-Norge.

Det er ventet mildt vær på høyfjellet de nærmeste dagene. Det vil føre til stor snøsmelting i høyereliggende vassdrag, som fremdeles har snø igjen i nedbørfeltet. I tillegg vil det lokalt komme byger med store nedbørsmengder. Dette i kombinasjon med stor snøsmelting vil føre til vannføringer på nivå over 5-årsflom visse steder.

Også i lavereliggende områder er det ventet nedbør med kraftige byger og lokalt store nedbørmengder.

Nedbøren kommer fra sør, og det vil komme jevnt med byger. I områder med kraftige byger,vil små bekker og elver få raskt økende vannføring. Noen steder kan vannføringen kulminere opp mot nivået for 5-årsflom.

Det vil være store lokale forskjeller og det er usikkert hvor bygene treffer.

Store nedbørmengder og kraftig snøsmelting kan også lokalt medføre økt fare for løsmasseskred. Dette gjelder først og fremst indre og høyereliggende strøk av Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, og Hordaland.

Fakta:

Det varsles flom når vi venter vannføring med mer enn 5 års gjentaksintervall. Det varsles stor flom når vi venter vannføring med mer enn 50 års gjentaksintervall. Et flomvarsel er ikke nødvendigvis et varsel om skadeflom. Varselet følges opp så lenge flomsituasjonen varer, med "Melding fra NVE". Også ved andre spesielle situasjoner i vassdragene sender NVE ut "Melding fra NVE".

 

Klide: NVE - Flomvarsling / Fylkesmannen i Rogaland.