Eigersund kommunestyre vedtok ny kommuneplan for Eigersund kommune i møte den 23.09.2019, sak 090/19. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-15.
Planen omfatter både samfunnsdelen og arealdelen med tilhørende kart og bestemmelser.

Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon.

Planen skal styrke kommunens evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg samfunnsutviklingen og nye krav og muligheter, gjennom målrettet innsats og videre utvikling innenfor kommunens virkeområder: Som lokalpolitisk arena, samfunnsutvikler, tjenesteprodusent og myndighet. Samfunnsdelen inneholder målbilder for hvordan vi ønsker at lokalsamfunnet vårt skal se ut i 2030, og tydelige veivalg og strategier for å komme seg dit.

Arealdelen

Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for hele kommunen. Kommunestyrets vedtak er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak, jf. Plan- og bygningsloven § 1-6. Kommuneplanens arealdel har rettsvirkning straks, jf. Plan- og bygningsloven § 11-6.

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må sendes Eigersund kommune etter reglene i plan- og bygningsloven § 15-1. 

Kommuneplanens arealdel består av plankart og bestemmelser/retningslinjer, og tilhørende plandokumenter. Plankart og bestemmelser/retningslinjer er den juridisk bindende delen av planen, og viser framtidig arealbruk og hvilke hensyn som må tas. 

Både den juridiske delen av planen og øvrige plandokumenter som er utarbeidet som en del av planprosessen er tilgjengelig på kommunen hjemmeside. Kommuneplankartet er også tilgjengelig på kommunens kartportal. 

Vedtatt kommuneplan

Relaterte dokumenter

Temakart