Innledning og bakgrunn

Eigersund kommune har startet opp arbeidet med å revidere kommuneplanens samfunnsdel jfr. vedtatt planstrategi. I henhold til plan og bygningsloven (PBL) §4-1 skal det utarbeides planprogram som skal klargjøre formålet og avklare premisser for planarbeidet. Herunder følger;

 • beskrive aktuelle problemstillinger
 • behov for nødvendige utredninger
 • prosess, medvirkning m.m
 • organisering og fremdrift
 • ressursbehov

Kommuneplanutvalget (KS-032/10) har følgende ansvarsområde:

 • Kommuneplanutvalget legger planprogram ut til offentlig ettersyn og vedtar dette.
 • Kommuneplanutvalg innstiller til kommunestyret i kommuneplansaker.

Tema ved denne revideringen

Planprogrammet redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen, behovet for utredninger, opplegget for medvirkning og fremdriftsplan. Planprogrammet er rammeverket for revisjonsprosessen og vil i stor grad være førende for arbeidet med den nye kommuneplanen.

Planprogrammet er delt inn i 4 deler, som er:

 1. Generell del – Planprogram for Eigersund kommune
 2. Nasjonale mål og retningslinjer for planarbeidet
 3. Kommunen som samfunn – utfordringer og veivalg
 4. Kommunen som organisasjon – utfordringer og veivalg

Fokusområder for planarbeidet – utfordringer og veivalg

Temaene som er valgt forlag til noen hovedtema for kommuneplanarbeidet som en vurderer å være viktige. Tre temaer er særlig sentrale ved denne revideringen – befolkningsutvikling, næringsutvikling og kommunens økonomiske situasjon. Sammen danner disse rammer for håndtering av andre tema og vil gi rammer for de valgene som en vil kunne gjøre.

Det er tilføyd et eget kapittel knyttet til markedsføring og omdømme. Et omdømme representerer ikke nødvendigvis hva vi mener eller hevder å være, men er summen av hvordan omverdenen oppfatter oss. Med andre ord er et omdømme mer avhengig av hva vi faktisk er enn hva vi gjennom slagord og symboler ønsker å være.

En kommunes omdømme handler om hvilket bilde resten av omverden får på netthinnen når de hører navnet på kommunen forutsatt at de faktisk forbinder noe med aktuelle kommune. Kommunens omdømme påvirkes av mange ulike aktører, som for eksempel politikere, bedrifter, kulturutøvere, idrettsutøvere og kommunens som vertskap for gjester. Gjennom å arbeide med omdømme vil kommunen kunne øke attraktiviteten som bo- og arbeidskommune, posisjonering i forhold til andre sentra og byer, styrking av serviceleveranser i kommunen som tjenesteyter, demme opp for negativitet i tilknytning til omstilling/nedbemanningstiltak m.m.  

Kommuneplanens samfunnsdel består av visjon og målsettinger og det å gi visjon og verdier et politisk og praktisk innhold er en stor utfordring. Dette må en være bevisst på når visjon og verdier beskrives.  Omdømmebygging må forankres i kommuneplanens samfunnsdel.

Utredninger og revisjoner av andre planer

Planprogrammet skal også redegjøre for hvilke utredninger som må gjøres i forbindelse med planprosessen og en anbefaler at følgende utredninger/revideringer av andre planer gjøres parallelt med revideringen:

 • Ved denne revideringen er det særlig viktig å få revidert ferdig boligbyggeprogrammet.
 • Utarbeide befolkningsprognose på skolekretsnivå som blir klar til mai/juni 2014. Kommunen har en utfordring i å sikre at det er tilstrekkelig kapasitet på skoler etc. i de områdene som en åpner opp for utbygging.
 • Utarbeide oversikt over folkehelsen i Eigersund kommune jfr. krav i forskrift.

Prosess og medvirkning

Når det gjelder planprosess og medvirkning, vil det ivaretas i tråd med bestemmelsene i plan og bygningsloven. Det er utarbeidet forslag til fremdriftsplan i planprogrammet, men en vil presisere at dette er et svært stramt løp med små marginer. En vil bl.a. kunne benytte løpesedler, internett, folkemøter, temamøter m.m. Det er utarbeidet en egen plan for informasjon og prosess som er lagt ved.

Risiko og sårbarhet

Beredskapsmessige hensyn i planleggingen er et tema som skal legges til grunn ved revideringen av kommuneplanen for Eigersund kommune. Dette vil i nødvendig grad bli hensyntatt.

Konsekvensutredning

For hvert av innspillene hvor det foreslås vesentlig endring skal det gjennomføres en konsekvensutredning i nødvendig grad. Vurderingen av konsekvenser skal baseres på kjente registreringer, faglig skjønn, befaringer i de ulike områdene og andre kjente opplysninger. For det enkelte innspill vil en lage en forenklet versjon basert på erfaringer fra tidligere revideringer av kommuneplanen.

Høring og offentlig ettersyn av planprogrammet

Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med bestemmelsene i plan og bygningsloven. Den er sendt til en rekke instanser både i og utenfor kommunen til uttale.

Følgende har fått planprogrammet samt varsel om oppstart av revidering av samfunnsdelen:

 • 45 statlige, regionale og lokale myndigheter
 • 152 lokale lag og organisasjoner
 • Alle kommunale enhetsledere (50 stk.)
 • Alle ansatte har fått epost
 • Kommunale og private barnehager
 • Skolene ved rektor ( FAU, SAU, SU, Elevråd)
 • Næringsforening, Barnas representant i plansaker, Felles brukerutvalg, Idrettsråd mfl.
 • Annonsert i Dalane Tidende
 • Lagt ut på kommunens hjemmeside med mulighet for å komme med innspill elektronisk
 • Utlagt på plankontoret samt på biblioteket

Relaterte dokumenter