Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan - Området ved Gamleveien skole

Kommunestyret vedtok i møte den 26.10.20, sak 112/20, detaljreguleringsplan for området ved Gamleveien skole, gnr. 46 bnr. 85 mfl.

Formålet med planarbeidet er å utvide skoleområdet. Det legges til rette for utvidelse av skolebygningen, samt bedring av parkeringsforholdene for ansatte og besøkende. Når skolebygningen utvides mot vest, flyttes Gamleveien mot vest langs skoleområdet.

Vedtatt plan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele- eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes seinest tre år etter denne kunngjøring. Eventuelle krav rettes skriftlig til Eigersund kommune.

Kunngjøring

Sakens dokumenter med saksforelegg mv. kan sees ved henvendelse til Veiledningstorget i 2. etasje i Lerviksgården, samt på hovedbiblioteket i Egersund fram til den 11.12.20.

Klageadgang

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen vedtaket ble kunngjort. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund eller til post@eigersund.kommune.no.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret i 2. etasje i Lerviksgården.

Relaterte dokumenter