Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan – Gang- og sykkelveg langs Fv. 4286 Ytstebrødveien, Lasteinveien - Skadberg

Kommunestyret vedtok i møte den 14.12.20, sak 133/20, detaljreguleringsplan for Gang- og sykkelveg langs Fv. 4286 Ytstebrødveien, Lasteinveien - Skadberg

Det legges opp til at det kan bygges gang- og sykkelveg på hele den 3 km lange strekningen, med unntak av den strekningen i Saurdalen der gang- og sykkelvegen allerede er bygget. Det er videre behov for å justere kjørebanen noen steder for å få best mulig plassering av kjørebanen og gang- og sykkelvegen samlet. I denne reguleringsplanen er det i tillegg tatt med skråningsutslag og midlertidig bygge- og anleggsområde.

Vedtatt plan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele- eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 –tre –år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningsloven § 15-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Kunngjøring

Sakens dokumenter kan sees ved henvendelse til Veiledningstorget i 2. etasje i Lerviksgården, samt på hovedbiblioteket i Egersund fra den 28.01.21 til den 19.02.21. Link til de samme dokumentene finnes nedenfor.

Klageadgang

Vedtaket kan i henholdt til plan- og bygningsloven § 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside.

Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2. etasje. Lerviksgården.

Relaterte dokumenter