Vedtekter for skolefritidsordninger (SFO) i Eigersund kommune

Gyldige fra 01. september 2022.

§1. Eierforhold

Eigersund kommune eier og driver skolefritidsordningen i kommunen. Skolefritidsordningen skal drives etter de retningslinjene som er vedtatt politisk. Skolefritidsordningen skal tilfredsstille de krav som kommer fra sentralt hold i opplæringsloven § 13-7 og §9a. SFO skal også drives i samsvar med kravene til helse, miljø, trygghet og internkontroll.

§2. Formål

Skolefritidsordningen skal legge til rette for det enkelte barns utvikling gjennom kommunikasjon og sosialt samspill med fokus på barnas beste og med lek som aktivitet. Skolefritidsordningen skal gi barn gode utviklingsvilkår, omsorg og tilsyn. Barna skal gis mulighet til aktivt å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Dette skal skje i nær forståelse og samarbeid med hjemmet, og i overensstemmelse med skolens formål slik det kommer til uttrykk i Opplæringsloven § 1. Skolefritidsordningen skal drives i samsvar med sentrale bestemmelser, kommunale vedtak, kvalitetsplan for SFO og planer for den enkelte enhet. Nasjonal rammeplan ble innført i august 2021. Rammeplanen er en del av lovverket og gir felles nasjonale føringer for SFO. 

§3. Ansvarlig styringsorgan 

Levekårsutvalget er ansvarlig styringsorgan for skolefritidsordningen i Eigersund kommune. Dette i samsvar med § 10 nr. 1 og 2 i kommuneloven. 

Skolefritidsordningen er administrativt plassert på hver skole. Rektor har det overordna pedagogiske, økonomiske og administrative ansvaret for den enkelte skole. Leder for skolefritidsordningen har det daglige ansvaret. Samarbeidsutvalget er skolefritidsordningen sitt styringsorgan.  

§4. Opptak

Felles søknadsfrist for SFO i Eigersund er 15 mars. Søknad om plass skjer elektronisk. Alle som søker innen fristen får plass. Søknader som kommer inn etter fristen blir behandlet så raskt som mulig. Barn som får plass, har plassen til den blir sagt opp, eller til eleven går ut av 4. trinn. 

Skolefritidsordningen skal gi et tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne/særlige behov på 5. – 7. trinn. Skriftlig søknad må sendes til rektor innen 1. mars det fjerde skoleåret. Dette er et tilbud til elever med fysisk eller psykisk funksjonshemming. Tilbudet er gratis, men de må betale for mat. 

SFO-leder og rektor behandler søknader. 

Etter forvaltningsloven § 29 har søker tre ukers klagefrist etter mottatt tilbud. Kultur og oppvekst v/ skolesjef er klageinstans.  

§5. Oppsigelse/endring av oppholdstid

Skolefritidsordningen har to måneder oppsigelsestid, fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er levert. Dette gjelder og for endringer i oppholdstiden. 
Det benyttes elektronisk skjema ved oppsigelse av plass. 

§6. Foreldrebetaling

Kommunestyret vedtar foreldrebetaling for opphold i skolefritidsordningen. 

Redusert foreldrebetaling følger nasjonale ordninger og inntektsreguleres i henhold til disse. 

Beløpet må betales selv om barnet har fravær. Uregelmessig betaling utover to måneder kan føre til at barnet mister plassen. 

SFO tilbyr 4 ulike oppholdstider/betalingssatser: 100% (5 dager), 80% (4 dager), 60% (3 dager) og 40% (2 dager). 

Det gis søskenmoderasjon slik: 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3. 

Kultur - og oppvekstavdelingen foretar innkreving av foreldrebetalingen. 

I spesielle tilfeller/akutte situasjoner kan enkelttimer/dager kjøpes. Det forutsettes at kjøp av enkelttimer/dager ikke fører til behov for mer personale. Ved eventuell for sent henting av barn etter stengetid belastes foreldrene med en ekstra betaling. 

Helårsåpent SFO betales i tillegg og kan kun benyttes av barn som deltar i ordinært SFO-tilbud. 

§7 Åpningstider

SFO gir tilbud alle virkedager etter vedtatt skolerute med unntak av SFO sine planleggingsdager. 

Helårsåpent SFO starter 01.08 og varer til 30.06. 

Kommunen tilbyr helårsåpent SFO i alle ferier unntatt juli måned (stengt julaften og nyttårsaften). 

Helårsåpent SFO tilbys av alle skoler. I ferier ved få påmeldte kan tilbudet flyttes til annen skole. Den daglige åpningstida er kl. 06.45-16.00. 

§8. Ledelse og bemanning

Rektor er administrativ og faglig leder av skolefritidsordningen. SFO-leder skal i samarbeid med rektor lede og organisere det daglige arbeidet. SFO-leder skal ha høyere relevant utdanning. 

Bemanningen i barnegruppene skal være i forhold til antall barn som er til stede, barnas alder, og i tillegg eventuelle behov for særskilt oppfølging av enkeltbarn eller grupper. Det skal ikke være mer enn maks 18 barn pr. voksen.

§9. Forsikring

Barn i SFO er kollektivt ulykkesforsikret.

§ 10. Vedtektsendringer

Endringer i vedtektene krever vedtak i Levekårsutvalget