Vedtekter for skolefritidsordninger (SFO) i Eigersund kommune

Vedtatt i Eigersund kommunestyre 19.03.2018 – sak 22/18. Gjeldende fra 01.08.2018.

 

Formål

Skolefritidsordningen skal legge til rette for det enkelte barns utvikling gjennom kommunikasjon og sosialt samspill med fokus på barnas beste og med lek som aktivitet. Skolefritidsordningen skal gi barn gode utviklingsvilkår, omsorg og tilsyn. Barna skal gis mulighet til aktivt å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Dette skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem og i overensstemmelse med skolens formål slik det kommer til uttrykk i Opplæringsloven § 1. Skolefritidsordningen skal drives i samsvar med sentrale bestemmelser, kommunale vedtak, kvalitetsplan for SFO og planer for den enkelte enhet.

 

1. Eierforhold

Eigersund kommune er ansvarlig for driften av skolefritidsordningene ved skolene i kommunen.

 

2. Opptak

2.1 Alle barn på 1.- 4. trinn og alle barn med særskilte behov på 5.-7. trinn har rett til tilbud før og etter skoletid.

2.2 Det brukes felles elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist er 1. april.

3.3 SFO-leder og rektor behandler søknadene.

 

3. Oppsigelse

3.1 Det benyttes elektronisk skjema ved oppsigelse av plass.

3.2 Oppsigelsestiden er 2 måneder fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er levert.  Det gjelder også for reduksjon av plass.

3.3 Barnet har plassen til den sies opp.

 

4. Foreldrebetaling

4.1 SFO tilbyr 4 ulike oppholdstider/betalingssatser: 100% (5 dager), 80% (4 dager), 60% (3 dager) og 40% (2 dager).

4.2 Det gis søskenmoderasjon slik: 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3.

4.3 Husstander som har samlet inntekt under 2,5G kan etter søknad  innvilges  reduksjon i foreldrebetalingen. Reduksjonen inntektsberegnes.

4.4 Kommunestyret fastsetter foreldrebetaling i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

4.5 Kultur - og oppvekstavdelingen foretar innkreving av foreldrebetalingen.

4.6 I spesielle tilfeller/akutte situasjoner kan enkelttimer/dager kjøpes kr. 100 pr. time. Det forutsettes at kjøp av enkelttimer/dager ikke fører til behov for mer personale. Ved eventuell for sent henting av barn  etter stengetid belastes foreldrene med en ekstra betaling p.t. kr. 200.

4.7 Helårsåpent SFO betales i tillegg og kan kun benyttes av barn som deltar i ordinært SFO-tilbud.

 

5. Åpningstider

5.1 SFO gir tilbud alle virkedager etter vedtatt skolerute med unntak av SFO sine planleggingsdager.

5.2 Helårsåpent SFO starter 01.08 og varer til 30.06.

5.3 Kommunen tilbyr helårsåpent SFO i alle ferier unntatt juli måned (stengt julaften og nyttårsaften).

5.4 Helårsåpent SFO tilbys på Rundevoll, Husabø og Grøne Bråden skole. Eigerøy, Helleland og Hellvik skole får sitt tilbud på Grøne Bråden skole.

5.5 Den daglige åpningstida er kl. 06.45-16.00.

 

6. Ledelse og bemanning

6.1 Rektor er administrativ og faglig leder av skolefritidsordningen. SFO-leder skal i samarbeid med rektor lede og organisere det daglige arbeidet. SFO-leder skal ha høyere relevant utdanning.

6.2 Bemanningen i barnegruppene skal være i forhold til antall barn som er til stede, barnas alder, og i tillegg eventuelle behov for særskilt oppfølging av enkeltbarn eller grupper. Det skal ikke være mer enn maks 18 barn pr. voksen.