Målet med Boligvennlighetskåringen er at den kan bli et nyttig hjelpemiddel både for kommuner, sentrale myndigheter og alle aktører i boligmarkedet, både profesjonelle og privatpersoner. Den kan skape grunnlag for dialog, læring på tvers av kommuner, samarbeid og forbedring. Ikke minst kan indeksen være et hjelpemiddel for kommunene til å kartlegge hvor innsatsen bør settes inn for å kunne gi innbyggerne et best mulig boligtilbud. Både stat, kommune og utbygger må spille på lag for å sikre boligtilgang.

Den årlige kåringen rangerer kommunene i landet etter hvor gode de er til å fremme boligbygging.

Boligkommune

Her er en sammenligning med nabokommunene som er med i undersøkelsen.

Boligkommune

Kommunen er planmyndighet, og har ansvar for å legge til rette for en bærekraftig utvikling og god utforming av bygde omgivelser, gode bomiljø og oppvekstsvilkår i planleggingen. Med gode bomiljø er det ment både mange nok boliger og god kvalitet i boligene og i nærmiljøet. Et godt boligtilbud gir god velferd. I tillegg er boligmarkedet uløselig knyttet sammen med arbeidsmarkedet der et velfungerende arbeidsmarked krever et velfungerende boligmarked, slik at arbeidstakere kan bytte jobb i visshet om at de også kan bytte bolig. God boligplanlegging bidrar både til at samfunnet fungerer mer effektivt, noe som gir nytte for hele befolkningen, samtidig som god boligplanlegging bidrar til sosial utjevning.

Rollefordelingen i den norske boligpolitikken kan overordnet beskrives ved det såkalte trepartssamarbeidet mellom, stat, kommuner og private aktører (utviklere, utbyggere, andre eiendomsaktører og finans). Staten fastsetter boligpolitiske målsettinger, setter de juridiske rammevilkår, og bistår kommunene og private aktører for å oppfylle de boligpolitiske målene. Kommunene kan i stor grad sies å være avgjørende myndighet for tilrettelegging av boligbygging.

Kommunene blir målt etter 16 indikatorer hovedsakelig knyttet til plan og byggesak med fokus på  to temaer, tilrettelegging for boligbygging og faktisk boligbygging. Ut fra dette blir kommunene vurdert om hvor boligvennlig de er. 

Relaterte lenker

Norske Boligbyggelags Landsforbunds (NBBL)