Valget gjelder for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

Er du interessert i å ha en slik oppgave de neste fire årene, kan du snarest melde din interesse til Eigersund kommune. Skriftlig melding til kommunen om kandidater må inneholde opplysninger om navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, eventuell e-postadresse, yrke/utdannelse, nåværende stilling og arbeidsgivers navn.

Forslag sendes Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Egersund eller på e-post til post@eigersund.kommune.no. Nærmere informasjon og opplysninger kan fås ved henvendelse til irene.randen@eigersund.kommune.no eller tlf. 51 46 80 45 / 928 14 180.

Hvilke oppgaver får du?

Lagrettemedlemmer/meddommere er lekfolk som er med på å avgjøre skyldspørsmål og dømme sammen med juridiske fagdommere i straffesaker/jurysaker.

Jordskiftemeddommere er lekfolk som har kyndighet i de fag som behandles av jordskiftedomstolene, jfr. jordskiftelovens § 8. Jordskiftemeddommere deltar som regel på befaringer i skog og mark, og de som velges, må kunne ferdes i terreng.

Personer som blir valgt, velges enten til lagmannsretten eller tingretten. Personer som velges til lagmannsretten eller tingretten, kan imidlertid også velges som jordskiftemeddommere og skjønnsmedlemmer.

Hva forplikter du deg til?

Du kan regne med å bli innkalt en til to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra en til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lenger.

Vervet som lagrettemedlem/medommer/skjønnsmedlem/jordskiftemeddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet normalt fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Det blir gitt godtgjøring for eventuelt tapt arbeidsfortjeneste.

Hvem kan velges?

Personer som velges skal være vanlige innbyggere i kommunen som har stemmerett ved kommunestyrevalg. Det er et krav at de som velges er over 21 år, og at det er en øvre aldersgrense på 70 år. Begge grensene gjelder alder ved valgperiodens start (01.01.17).

De som velges må ha gode norskkunnskaper og ikke være straffedømt. De må og være personlig egnet til oppgaven. Dette innebærer at vedkommende bl.a. må kunne følge forhandlingene i retten og forstå de problemstillingene saken reiser. De må også kunne gi uttrykk for sin mening.

Det er et mål at andelen av lekdommere med innvandrerbakgrunn økes og innvandrere som oppfyller ovennevnte krav, oppfordres til å melde sin interesse.

Personer utelukket

Personer utelukket på grunn av stilling I henhold til domsstollovens § 71, omfatter dette følgende stillinger:

Statsråder, statssekretærer, statsrådens personlige og politiske rådgivere samt ansatte ved Statsministerens kontor, fylkesmenn, assisterende fylkesmenn, utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, ansatte i påtalemyndigheten, politiet og kriminalomsorgen, ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen. Det samme gjelder personer i styret for Domstoladministrasjonen, ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, praktiserende advokater og advokatfullmektiger, kommunens administrasjonssjef eller kommunerådets medlemmer i kommuner som er organisert i samsvar med kommunelovens kapittel 3, og kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.

Mer informasjon