Møtedokumenter

Saksliste

 • Godkjenning av møteprotokoll fra planteknisk utvalgs møte 15.03.21
 • Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv. 4286 Ytstebrødveien
 • Søknad om fradeling av bolighus og tilleggsjord – Inger Johanne Roaldsen Hove og Leif Willy Hove - Ytstebrødveien 334 2 gangs behandlin
 • Søknad om dispensasjon til deling av parsell med hus nr. 2 i LNF-område til boligformål - gnr 78, bnr. 2 – Oddny Frisk og Ulf Frisk – Sørlandsveien 1131, 4376 Helleland
 • Søknad om fradeling av tilleggsjord - Oddmund Fotland - Gamle Eigesveien 26 - 3 gangs behandling
 • Søknad om konsesjon til erverv av fallrettigheter tilhørende gnr./bnr. 116/2,6 – Dalane Kraft AS
 • 2. gangs behandling - søknad om tillatelse til tiltak - dispensasjon - naust gnr. 5 bnr. 7 - Kolbjørn Rogstad, Myklebuststrand
 • Søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav gnr. 48 bnr. 66 m.fl. - Vingårdsveien, Tengs
 • Søknad om fasadeendring- naust gnr. 60 bnr. 200- Geirulf Vassvik
 • Klage - avslag på søknad om ferdigattest, naust/båthus, gnr. 8 bnr. 399 - Svein Petter Hovland, Fuglodden
 • Klage på avslag om redusert gebyr - fasadeendring gnr. 13 bnr. 1294- Ruth Evy Berglyd
 • Klagebehandling - avslag på søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av enebolig, gnr. 24 bnr. 22, Lædre
 • Klagebehandling - tillatelse til fradeling av parsell, gnr. 13 bnr. 239 - Myllarsmarka AS, Myllarsmarka
 • Referatsaker til planteknisk utvalgs møte 12.04.21
 • Søknad om etablering av serveringsareal - midlertidige terrasser ved Biblioteket - Torget
 • Byggesakssjefen delegert - sak 046/21 - 071/21
 • Spørsmål og orienteringer til planteknisk utvalgs møte 12.04.21