Bildet er fra ungdomskonferansen «OKKA ungdomstid i OKKA kommune» som ble holdt på Grand hotell 20. september.

Retningslinjer

Her finner en de foreløpige retningslinjene for rådet som en ønsker innspill på. Frist for innspill er 8. oktober, og disse kan sendes til oppvekstkoordinator Kari Anne Bergøy.

Så langt har disse blitt lagt fram på ungdomskonferansen «Okka ungdomstid i okka kommune 2019» som en kan se video fra i lenken under. Presentasjonen av retningslinjene er på de 25 første minuttene. PowerPoint-presentasjon fra samme møte ligger også her.

Hvorfor et ungdomsråd?

Eigersund ungdomsråd skal være med på å sikre at barn og unges synspunkter blir hørt i beslutninger som angår dem. Et høringsorgan mot politikerne. Uttalelser fra rådet blir lagt ved saksdokumentene til kommunestyret. I Eigersund skal ungdom være en del av demokratiet.

Hvilke saker skal en ta stilling til?

Sakene som diskuteres kan være innenfor temaene under

  • Kultur og fritidstilbud
  • Skolesaker
  • Helsetilbud
  • Samferdsel og kollektivtilbud som vei og sykkelsti
  • Miljøsaker
  • Budsjett og økonomiplan

Aktiviteter og arbeidsoppgaver for rådet

Ved å være medlem i rådet vil en kunne sette seg inn i saker som angår ungdom i Eigersund og behandle sakene i møtene sine. Sakspapirer blir delt ut i forkant. Videre kan en bli invitert til å holde innlegg eller taler, arrangere samlinger for ungdom som «Okka ungdomstid 2022» og en får en god mulighet til å påvirke politikere ved å fremme sitt syn. Dette er en fin mulighet for de unge til å bestemme fremtiden for Eigersund kommune og de som bor her.

Hvem kan bli med?

Medlemmer til rådet må være bosatt i Eigersund kommune eller være tilknyttet Eigersund kommune i forbindelse med skole eller jobb. Videre må en være mellom 10. klasse til 18 år på valgtidspunktet. Begge kjønn skal være representert med minimum 40 %.

Rådet består av 5-7 medlemmer. Plassene i rådet fordeles slik:

  • Husabø ungdomsskole: 1 representant
  • Lagård ungdomsskole: 1 representant
  • Dalane videregående skole: 2 representanter

Det er også plass for frie deltakere som kan stille som kandidater etter eget ønske. Her er det minimum 1 og maksimum 3 personer kan velges til rådet. Dette kan være ungdom som ikke går på skole, elever ved andre skoler, unge i jobb, eller ytterligere elever fra de nevnte skolene.

Hvordan bli med?

Elevrådene ved de nevnte skolene har ansvar for å foreslå representanter og vararepresentanter til ungdomsrådet. Representanter fra skolene trenger ikke være medlem i skolens elevråd.

Hvor ofte er det møter?

Møter i rådet inngår i politisk møtekalender for Eigersund kommune, og gjennomføres cirka en gang per måned. Saker som vurderes å være av særlig betydning for ungdom, skal legges fram for rådet så tidlig som mulig for å sikre at rådet har reell innflytelse.

Alle møtene er åpne, det betyr at hvem som helst kan være med som tilhører, men det er kun de valgte representantene som kan snakke og avgi stemme.

Møtegodtgjørelser

Medlemmer i ungdomsrådet har krav på betaling etter kommunestyret sine satser for deltakelse på møtene. Videre har en krav på å få betalt for reiser i forbindelse med arbeidet. Rådet har møteplikt hvis en ikke har gyldig forfall.