Eigersund kommune har søkt om støtte for å utrede plangrep for å utrede klimautslipp. Vi ønsker å kartlegge klimavennlig transport- og kollektivløsninger, spesifikt elektrisk bybåt mellom Eigerøy og Egersund, og har et mål om å redusere biltrafikken i Egersund med 40 % innen 2030. Prosjektet vil legge til rette for at behovet for å bruke privat bil reduseres, og at en økt andel av reisene blir gjort utslippsfrie. Midlene skal blant annet gå til konsulentbistand og egen timebruk.

Prosjektet ønsker å utrede konkrete plangrep for å redusere klimagassutslipp fra transport. I arbeidet inngår utredning knyttet mot mobilitet, lade utfordringer, kaier, trafikkmengde og nye klimanøytrale løsninger.

Relaterte dokumenter